Congresele reunite ale Federaţiei Sindicatelor Libere din Serviciile Publice din România şi Uniunea Sindicatelor Libere din Metrou şi Aviaţie a consfiinţit practic în luna iunie 2009, înfiinţarea unei noi federaţii şi anume:
FEDERAŢIA SINDICATELOR DIN TRANSPORTURI ŞI SERVICII PUBLICE ,,ATU-ROMÂNIA’’

Prin semnalul dat s-a mai făcut un pas spre unificarea şi coagularea mişcării sindicale la nivel naţional, dar nu suficient pentru că, numai în Sectorul nostru de activitate există încă, nu mai puţin de 6 federaţii din care 3 sunt semnatare a Contractului Colectiv de Muncă Unic la nivelul Sectorului de activitate ,,Servicii Comunitare de Utilităţi Publice’’ iar două  sunt semnatare a Contractelor Colective la nivel de Grup de unităţi; una a Contractului Colectiv de Muncă la nivel de grup de unităţi Apă – Canalizare şi una a Contractului Colectiv de Muncă la nivel de grup de unităţi de transport local din România.

Mişcare sindicală la nivel naţional trece printr-o situaţie delicată în momentul de faţă pentru că a suferit în ultima perioadă o serie de lovituri de imagine şi nu numai, semnificative, cu urmări nefaste până la nivel de bază, dacă ne referim  la incapacitatea acestora de a se opune modificării pachetului legislativ care reglementează relaţiile de muncă (modificarea Codului Muncii, Legii Sindicatelor, Legii Contractelor Colective de Muncă, Legii privind soluţionarea conflictelor de muncă, Legii privind funcţionarea Consiliului Economic şi Social)  precum şi la arestarea Preşedintelui şi Prim-vicepreşedintelui celei mai mari confederaţii din ţară, CNSLR-FRĂŢIA, la care încă suntem afiliaţi.

Aceste probleme au diminuat foarte mult încrederea membrilor de sindicat în sindicate şi în liderii acestora în mod deosebit.Puterea a profitat dacă nu, chiar a orchestrat o serie de acţiuni antisindicale, cu scopul de a submina autoritatea şi puterea sindicală la toate nivelele, mai ales că în foarte multe unităţi sunt numiţi politic managerii, aceştia din urmă scoţând în evidenţă ori de câte ori au posibilitatea, în faţa membrilor de sindicat, incapacitatea şi nivelul de corupţie al unor lideri de sindicat.

Ca principală organizaţie reprezentativă a lucrătorilor din Sectorul de activitate ,,Servicii Comunitare de Utilităţi Publice’’, Federaţia Sindicatelor din Transporturi şi Servicii Publice ,,ATU-ROMÂNIA’’ îşi propune ca eforturile sale să se concentreze pentru a atinge în viitorii 4 ani următoarele obiective:
•    Consolidarea instituţională a Federaţiei, creşterea şi menţinerea la un nivel ridicat a capacităţii organizaţiei de a apăra drepturile şi de a reprezenta şi susţine interesele membrilor de sindicat în relaţia cu ceilalţi parteneri de dialog şi negociere;
•    Consolidarea drepturilor fundamentale şi ridicarea nivelului de trai al salariaţilor astfel încât toţi cei care îşi câştigă existenţa valorificându-şi forţa de muncă, să-şi poată asigura un trai decent pentru ei şi familiile lor, în raport cu standardele de viaţă din Uniunea Europeană.

1. LOCUL ŞI ROLUL
Federaţiei Sindicatelor din Transporturi şi Servicii Publice  ,,ATU – ROMÂNIA’’ în societate şi în mişcarea sindicală

–     Federaţia Sindicatelor din Transporturi şi Servicii Publice ,,ATU-ROMÂNIA’’ este integrată în societatea civilă din România, fiind o componentă a mişcării sindicale, care reuneşte salariaţii din domeniile serviciilor comunitare de utilităţi  publice, membrii de sindicat, prin liberă voinţă;
–     Ca structură sindicală autonomă aparţine familiei sindicatelor libere, fiind afiliată pe plan intern la         CNSRL-FRĂŢIA şi UFS ,,ATLAS’’ iar pe plan internaţional la Public Service International (PSI), Federaţia Europeană a Lucrătorilor din Transporturi (ETF) unde Preşedintele Ion Rădoi este membru în Comitetul Executiv, Federaţia Internaţională a Lucrătorilor din Transporturi (ITF);
–     Federaţia Sindicatelor din Transporturi şi Servicii Publice ,,ATU-ROMÂNIA’’ va milita prin toate formele specifice pentru realizarea şi consolidarea solidarităţii sindicale, pentru protecţia socială a membrilor sindicatelor afiliate, pentru afirmarea ca partener de dialog social respectat şi ascultat, pentru sănătatea şi securitatea salariaţilor la locul de muncă, pentru o participare mai activă la mişcarea sindicală internaţională.
 

2. DOMENIILE  DE  ACTIVITATE  ŞI  PRINCIPALELE  OBIECTIVE

Federaţia Sindicatelor din Transporturi şi Servicii Publice ,,ATU-ROMÂNIA’’ sprijină reforma în domeniul economic, restructurarea, îmbunătăţirea managementului acţionând prin toate mijloacele specifice pentru diminuarea continuă a costurilor, tot mai greu de suportat de populaţie.
În acest scop, principalul obiectiv va fi prezentarea cu profesionalism şi susţinerea în cadrul organismelor tripartite, a celorlalte foruri partenere de dialog, a poziţiei Federaţiei noastre faţă de fiecare aspect concret. În acest cadru se vor urmări păstrarea locurilor de muncă şi a drepturilor cucerite, creşterea salariului minim şi a salariului mediu, înlăturarea oricărei influenţe negative asupra salariaţilor, generată de transferul de proprietate, de restructurare sau de transferul competenţelor.

a)    În domeniul organizatoric:

Pentru profesionalizarea actului decizional , teritorial,  Federaţia Sindicatelor din Transporturi şi Servicii Publice ,,ATU-ROMÂNIA’’ va fi organizată astfel:

A.    8 filiale organizate după modelul Euroregiunilor de dezvoltare:
–     Filiala Nord-Est ce va cuprinde judeţele: Botoşani, Suceava, Iaşi, Neamţ, Vaslui şi Bacău;
–     Filiala Nord-Vest ce va cuprinde judeţele: Maramureş, Cluj, Satu-Mare, Sălaj, Bistriţa-Năsăud şi Bihor;
–     Centru: ce va cuprinde judeţele: Harghita, Mureş, Alba, Covasna, Braşov şi Sibiu;
–     Filiala Vest ce va cuprinde judeţele: Arad, Hunedoara, Timiş şi Caraş-Severin;
–     Filiala Sud-Vest ce va cuprinde judeţele: Vâlcea, Gorj, Olt, Dolj şi Mehedinţi;
–     Filiala Sud ce va cuprinde judeţele: Prehova, Dâmboviţa, Călăraşi, Ialomiţa, Giurgiu, Teleorman şi Brăila;
–     Filiala Sud-Est ce va cuprinde judeţele: Constanţa, Tulcea, Galaţi, Vrancea, Buzău şi Argeş;
–     Filiala Bucureşti.

B.    8  Departamente profesionale după cum urmează:
–    Departamentul Juridic;
–    Departamentul Social – Egalitate de Şanse;
–    Departamentul Organizare;
–    Departamentul Educaţional;
–    Departamentul Relaţii Internaţionale;
–    Departamentul Instituţiile Publice şi Dialog Social, media, IT şi Comunicaţii;
–    Departamentul Transport Public Metropolitan;
–    Departamentul pentru Servicii Comunitare de Utilităţi Publice.

–    Se vor întocmi şi aproba Regulamentele de Organizare şi Funcţionare ale Consiliului Naţional, Comitetul Executiv, Consiliilor alese de Congres, Biroul Operativ. Ele vor cuprinde atribuţii, competenţe, relaţii de muncă, fluxurile informaţionale;
–    Toate hotărârile privind politica sindicală pe care le va lua Consiliul Naţional se vor baza pe analizele, studiile şi, în urma acestora, pe propunerile comisiilor;
–    În plan executiv, comisiilor le vor corespunde departamente, coordonate de Secretarul General;
–    Comitetul Executiv şi Biroul Operativ vor avea atribuţii şi competenţe clar stabilite;
–    La nivelul Biroului Operativ se va organiza un aparat însărcinat cu execuţia deciziilor adoptate, păstrarea legăturii cu sindicatele membre şi alte structuri, precum şi cu alte atribuţii;
–    Se va organiza evidenţa membrilor şi a acţiunilor organizate, atât la nivelul Federaţiei cât şi al sindicatelor membre;
–    Va fi organizat sistemul informaţional necesar pentru o comunicare permanentă cu sindicatele;
–    Se va autoriza Federaţia ca furnizor de formare profesională şi oferirea de cursuri prin formatori proprii;
–    Se va perfecţiona sistemul de strângere şi gesionare a cotizaţiilpr;
–    Biroul Executiv va lua măsurile organizatorice necesare pentru stimularea mişcării de femei şi a mişcării de tineret în cadrul Federaţiei;
–    Exercitarea unui management sindical care să refacă încrederea în lideri şi în seriozitatea şi profesionalismul activităţii legate de reprezentarea drepturilor colective de natură sindicală a angajaţilor din Sectorul nostru de activitate;
–    Toate structurile Federaţiei vor acţiona permanent pentru creşterea numărului membrilor sindicatelor afiliate, organizarea şi afilierea de noi sindicate în unităţile în care acestea nu există, precum şi pentru realizarea unităţii de acţiune sindicală în Sectorul nostru de activitate.

C. Activitatea social-profesională:

–    În domeniul social Federaţia va milita, alături de celelalte structuri sindicale pentru o corectă evaluare a costurilor sociale ale programului de reformă în Sectorul nostru de activitate, pentru însoţirea acestor programe de convenţii şi acorduri cu patronatul astfel încât costurile sociale ale măsurilor aplicate să fie suportabile de către salariaţi;
–    Se vor întreprinde acţiuni de pregătire temenică a reprezentanţilor Federaţiei care participă la dialogul social, sprijinindu-i să-şi formeze cultura dialogului necesară pentru a reuşi să valideze punctele de vedere ale sindicatelor;
–    Se va urmări asigurarea angajaţilor în caz de accidente de muncă şi îmbolnăviri profesionale, militând cu hotărâre pentru a prevedea în Contractele Colective de Muncă a măsurilor care se impun în fiecare unitate pentru
asigurarea unor condiţii normale de sănătate la locul de muncă, pentru ameliorarea mediului înconjurător până la standardele prevăzute şi documentele internaţionale şi europene;
–    În acest scop se va solicita creşterea răspunderii patronatului pentru condiţiile de muncă, de viaţă şi de mediu ale salariaţilor prin susţinerea materială şi financiară a măsurilor necesare, îndeosebi în ceea ce priveşte protecţia muncii;
–    Pentru a face cât mai suportabil impactul salariaţilpr cu măsurile de restructurare vom acţiona pentru programe reale de reconversie profesională, de perfecţionare profesională ca o modalitate de menţinere a şomajului la cote cât mai scăzute;
–    În domeniul profesional Biroul Executiv va defini sarcinile şi obiectivele specifice sindicatelor privind creşterea continuă a nivelului de pregătire profesională a membrilor noştri şi va acţiona în consecinţă pentru instituţionalizarea unor forme de pregătire împreună cu patronatul, pentru perfecţionarea cadrului legislativ şi asigurarea logisticii necesare;
–    Se va acorda o atenţie deosebită promovării drepturilor şi libertăţilor sindicale sesizând la timp şi combătând orice încercare de încălcare sau limitare a acestora;
–    Comisia şi departamentul de specialitate vor redacta şi supune spre aprobare amendamentele Federaţiei la actele normative din domeniile noastre de interese, vor urmări înscrierea în documentele organizaţiei , în alte documente a prevederilor acordurilor internaţionale ratificate de statul român şi ale documentelor organelor interne şi internaţionale în care  Federaţia Sindicatelor din Transporturi şi Servicii Publice ,,ATU-ROMÂNIA’’ este membră.

D. În domeniul educaţional:

–    Nevoia de profesionalizare şi de creştere a demersului sindical impune organizarea şi desfăşurarea unor programe educaţionale destinate atât liderilor şi reprezentanţilor sindicatelor cât şi membrilor lor.
–    În acest scop se va constitui,  la nivelul Federaţiei şi al sindicatelor afiliate , un fond pentru activităţi , cu sprijinu instituţiilor publice şi private române şi internaţionale. Se va elabora un program anual diferenţiat potrivit grupurilor ţintă – lideri, negociatori, reprezentanţi desemnaţi pentru dialogul social şi membri de sindicat fără funcţie. Temele directoare vor fi managementul şi marketingul sindical, negocieri sindicale, organizarea şi desfăşurarea în forme legale a luptei sindicale, libertăţile sindicale, comunicarea în rândurile sindicatelor şi relaţiile publice;
–    Programarea cursurilor, aprobarea programelor analitice, mobilizarea cursanţilor , desemnarea lectorilor vor fi în răspunderea Biroului Operativ. Pentru a cuprinde cât mai mulţi membrii de sindicat la cursul de bază vor fi pregătiţi formatori proprii   şi a altor instituţii abilitate;
–    În scopul informării mai bune a membrilor de sindicat cu probleme sindicale de ordin legislativ, social şi economic şi pentru a difuza materiale educative se va studia posibilitatea editării şi difuzării unei publicaţii a Federaţiei, precum şi construcţia unui SITE care să asigure o informare în timp real;
–    Pentru a forma în rândul membrilor conştiinţa apartenenţei la Federaţie se va stabili drapelul şi sigla Federaţiei care vor fi prezente în fiecare sindicat membru;

E. În domeniul economic:

–    Biroul Executiv va urmări consolidarea situaţiei financiară a Federaţiei în scopul asigurării tuturor condiţiilor pentru realizarea obiectivelor strategice şi desfăşurarea optimă a activităţii curente;
–    Sindicatele membre, Biroul Operativ vor urmări încasarea la timp şi integral a cotizaţiilor iar Comitetul Executiv va milita pentru suplimentarea veniturilor, inclusiv înfiinţarea , potrivit legii, unor Asociaţii, Fundaţii, Societăţi Comerciale şi iniţierea unor activităţi cu scop lucrativ;
–    Se vor reorganiza evidenţa contabilă şi gestionarea mijloacelor financiare în conformitate cu legislaţia în vigoare;
–    Biroul Operativ va analiza situaţia sediului, logisticii, a altor mijloace materiale necesare şi adoptarea măsurilor ce se impun;
–    Schema de organizare şi necesarul de resurse umane vor fi dimensionate în funcţie de posibilităţile de finanţare a funcţionării aparatului de la nivelul Federaţiei şi a filialelor teritoriale;
–    Întreaga activitate financiară va fi condusă pe baza bugetului de venituri şi cheltuieli şi evaluată pe baza bilanţului contabil.  

F. În domeniul creşterii notorietăţii şi a relaţiilor cu Sindicatele membre:

–    Informarea şi consultarea lunară, sau ori de câte ori este nevoie, a  Preşedinţilor sindicatelor membre în legătură cu problematica sindicală şi a relaţiei cu patronatul;
–    Întâlniri periodice a membrilor Biroului Permanent cu liderii şi reprezentanţi ai sindicatelor membre precum şi cu reprezentanţi ai patronatului sau autorităţilor locale, în teritoriu;
–    Sprijinirea Sindicatelor membre în vederea respectării şi negocierii Contractelor Colective de Muncă la nivel de unitate, corelarea acestora cu legislaţia în vigoare şi Contractul Colectiv de Muncă Unic la nivelul Sectorului de activitate ,,Servicii Comunitare de Utilităţi Publice’’;
–    Modificarea şi adaptarea Sistemului de salarizare la nivel de unitate în scopul asigurării unei echităţi şi ierharhizări corecte, pentru toate funcţiile şi meseriile existente;
–    Asigurarea asistenţei juridice în relaţiile de muncă pentru sindicatele membre atunci când este cazul;
–    Distribuirea de materiale de promovare a Federaţiei;
–    Prin intermediul SITE-ului se va promova activitatea Federaţiei şi luările sale de poziţie, inclusiv în limba engleză;
–    Se va edita un Buletin Informativ la nivel de Federaţie prin care vom atrage atenţia asupra problemelor din teritoriu;
–    În scopul creşterii notorietăţii vor trebui să existe mai multe apariţii în presa locală şi centrală, interviuri, conferinţe sau alte evenimente mediatice;
–    Încheierea unor protocoale de colaborare cu acei factori care ne pot sprijini în elaborarea unor iniţiative de larg impact;
–    Întărirea legăturilor cu organizaţiile sindicale internaţionale din acelaşi domeniu de activitate şi participarea la acţiuni comune unde să ne manifestăm activ.

G. În domeniul relaţiei cu celelalte Federaţii din Sectorul de activitate:

–    Intesificarea dialogului şi acţiuni comune cu toate Federaţiile în vederea impusionării rezolvării problemelor cu care se confruntă membrii de sindicat din Sectorul nostru de sctivitate;
–    Discutarea unor proiecte comune care să aibă ca rezultat coagularea mişcarea sindicale în Sectorul nostru de activitate prin semnarea unor Protocoale de colaborare, acţiuni comune, fuziuni, sau înfiinţarea unor noi structuri sindicale de tip Confederativ care să reunească serviciile publice ( apă, canalizare, salubrizare, distribuţia energiei termice, transport public local, iluminat, funcţionari publici, învăţământ, sănătate, etc.).

H. În domeniul negocierii Contractului Colectiv de Muncă Unic la nivel de Sector de activitate ,,Servicii de Utilităţi Publice’’şi a relaţiei cu Patronatul:

–    Actualizarea Hotărârii Judecătoreşti privind reprezentativitatea Federaţiei la nivelul Sectorului de activitate ,,Servicii Comunitare de Utilităţi Publice’’ în vederea negocierii Contractului Colectiv de Muncă Unic la nivelul Sectorului de activitate  şi a sprijinului ce poate fi acordat Sindicatelor membre conform Legii 62/2011;
–    Păstrarea tuturor drepturilor câştigate prin negociere la nivelul Sectorului de activitate                           ,,Servicii Comunitare de Utilităţi Publice’’, majorarea salariului minim şi indexarea acestuia periodic cu cel puţin rata inflaţiei;
–    Întărirea relaţiei cu Patronatul la toate nivelele cu scopul de a putea mai uşor rezolva problemele din sistem;

I. În domeniul relaţiei cu partidele politice:

–    Colaborarea şi consultarea reciprocă, pe principii de egalitate şi independenţă, cu toate forţele politice, pentru promovarea intereselor membrilor de sindicat, mai ales în plan legislativ;
–    Dezvoltarea relaţiilor de consultare şi dialog cu toate forţele politice care respectă principiile democraţeiei şi promovează dezvoltarea statului de drept;
–    Iniţierea unor acţiuni şi proceduri de lobby parlamentar în vederea susţinerii drepturilor şi intereselor membrilor de sindicat în plan legislativ;
–    Intensificarea comunicării şi consultării cu instituţiile guvernamentale astfel încât Federaţia Sindicatelor din Transporturi şi Servicii Publice ,,ATU-ROMÂNIA’’ să aibă o atitudine preventivă şi proactivă în raport cu iniţiativele şi acţiunile Guvernului;
–    Întărirea dialogului şi consultărilor cu instituţia prezidenţială;
–    Încheierea de parteneriate de colaborare cu partidele politice .

J. În domeniul relaţiilor internaţionale:

–    Biroul Executiv îşi va intensifica preocupările pentru:
•    integrarea mai activă în PSI şi celelalte organizaţii la care suntem afiliaţi şi lărgirea contactelor şi cooperării cu alte organizaţii;
•    stabilirea unor relaţii de cooperare cu organizaţii similare din ţările vecine.
–    Vor fi realizate schimburi de informaţii, acţiuni comune în scop educativ, schimburi de experienţă şi schimburi cultural-artistice cu organizaţiile la care suntem afiliaţi;
–    Relaţiile internaţionale se vor derula în consens cu politica de pace, cooperare şi integrare euro-atlantică a României, cu obligaţiile faţă de organismele la care suntem afiliaţi.

Obiectivul strategic major rămâne perfecţionarea şi modernizarea activităţii noastre, creşterea şi întărirea mişcării sindicale, sub deviza:

UNITATE,  PENTRU  UN  TRAI  MAI  BUN  ŞI  O  VIAŢĂ  DEMNĂ.