Regulament de Organizare şi Funcţionare 2019-2023

 CAPITOLUL I

DISPOZIŢII GENERALE

 Art. 1.

 • Prezentul Regulament de Organizare şi Funcţionare se elaborează în completarea Statutului.
 • În conformitate cu prevederile Statutului U.S.L.M., Regulamentul de Organizare şi Funcţionare este întocmit de Biroul Permanent şi este aprobat de Congres sau Consiliul General.
 • Modificările şi completările ulterioare aprobării Regulamentului de Organizare şi Funcţionare pot fi făcute la propunerea Biroului Permanent cu aprobarea Consiliul General.

 Art. 2

 • Regulamentul de Organizare şi Funcţionare are drept scop de a nominaliza factorii de răspundere, de a stabili nivelele de autoritate şi competenţă, de a denumi şi descrie limitele de acţiune, de a preciza relaţiile şi raporturile între elemente de structură ale U.S.L.M. .

 Art.3

În continuare pentru denumirea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare se foloseşte termenul de R.O.F. .

  

CAPITOLUL II

 CONGRESUL
Art. 4.

 • Data convocării Congresului şi norma de reprezentare la Congres se stabileşte de Consiliul General la propunerea Biroului Permanent cu cel puţin 45 de zile înainte de data întrunirii în plen a Congresului.
 • Norma de reprezentare, ordinea de zi, locul de desfăşurare, ora de începere, durata, precum şi programul de desfăşurare al lucrărilor Congresului se comunică organizaţiilor membre prin grija Secretarului General de către Secretariatul U.S.L.M. cu cel puţin 40 zile înainte de începerea acestora.
 • Fiecare organizaţie sindicală de ramură componentă a U.S.L.M., într-un termen de 30 de zile premergătoare Congresului U.S.L.M., îşi va organiza propriile alegeri, în vederea desemnării unui nr. de 10 (zece) delegaţi care vor participa la lucrările Congresului, conform Anexei 1.
 • Membrii Consiliului General U.S.L.M. care au coordonat activitatea sindicală între Congresul anterior şi cel prezent, sunt de drept delegaţi la Congres, completând astfel numărul de 15 delegaţi ai fiecărei organizaţii sindicale de ramură.
 • Organizatiile sindicale de Ramura care au in componentă membrii de sindicat-salariați în cadrul mai multor subunitati  vor desemna un membru în plus față de norma stabilita.
 • La şedinţele de alegeri organizate conform pct. 3, norma de reprezentare fixată este de minim 1/10 din numărul total al membrilor de sindicat componenţi ai fiecărei organizaţii sindicale de ramură în parte. Aceste ședințe pot fi organizate și în mai multe etape pe baza activităților distincte care se regăsec în cadrul respectivei Organizații Sindicale de Ramură.
 • Şedinţele de alegeri sunt statutare în prezenţa a jumătate plus unu din numărul total fixat conform cotei de reprezentare, în funcţie de numărul de membrii ai fiecărei organizaţii sindicale de ramură din cadrul U.S.L.M., sau activitățiilor pentru care se organizează ședința
 • Alegerea celor 10 sau 11 delegaţi la Congres in functie de prevederile pct.(4 si 5) ai fiecărei organizaţii sindicale de ramură din cadrul U.S.L.M., se va face prin vot deschis, în baza propunerilor reprezentanţilor desemnaţi de grupele sindicale prezenţi la şedinţă. Pentru a fi delegat la Congres, este declarat câştigător, candidatul pentru care au votat cel puţin majoritatea simplă din numărul reprezentanţilor sindicali cu drept de vot. În cazul în care nu se ocupă cele 10 sau 11 locuri privind calitatea de delegat la Congres, se va organiza un nou tur de scrutin doar pentru cele rămase neocupate.
 • Procesul Verbal încheiat în urma acestor alegeri, conform Anexei 2, va fi depus la Secretariatul U.S.L.M. în cel mult 2 zile lucrătoare de la desfăşurarea acestora.
 • Cei 15 sau 17 delegaţi ai fiecărei organizaţii sindicale de ramură, astfel desemnaţi, vor înainta Congresului propuneri nominale pentru funcţiile eligibile din Biroul Permanent, precum şi pentru funcţiile de lider, vicelider şi 3 sau 4 membrii care vor reprezenta organizaţia sindicală de ramură respectiva în cadrul Consiliului General U.S.L.M., conform Anexei 3. 
 • Concomitent se vor transmite către organizaţiile membre şi materialele ce urmează a fi supuse analizei şi aprobării Congresului.

 Art. 5.

 • Organizaţiile membre vor transmite la Secretariatul U.S.L.M., în termen de 7 zile de la primirea ordinei de zi propuneri de modificare şi completare a acesteia, precum şi amendamentele la materialele ce urmează a fi dezbătute în plenul Congresului.
 • În acelaşi timp organizaţiile membre vor transmite listele nominale cu membrii participanţi, delegat şi invitat, conform normei de reprezentare.

  Art. 6.

 • Candidaturile pentru funcţiile eligibile se depun/transmit în nume propriu sau în numele organizaţiilor membre la Secretariatul U.S.L.M. de regulă, cu cel putin 3 zile înainte de întrunirea în plen a Congresului. Cu aprobarea majorității simple a delegatilor prezenți la Congres se pot depune candidaturi pentru funcțiile eligibile și în timpul lucrărilor acestuia înainte de organizarea alegerilor respective.

 Art. 7.

 • Ordinea de zi a lucrărilor cu modificările/completările organizaţiilor membre va fi aprobată în plen de delegaţii cu drept de vot participanţi la lucrări. Ordinea de zi poate cuprinde şi propuneri scrise făcute la deschiderea lucrărilor.

 Art. 8.

 • Pe perioada pregatirii Congresului, la solicitarea Biroului Permanent, organizaţiile membre vor participa la rezolvarea tuturor problemelor organizatorice, precum şi la redactarea de materiale sau documente ce urmează a fi prezentate Congresului.
 • În funcţie de atribuţiile specifice, fiecare membru al Biroului Permanent are obligaţia de a redacta şi susţine materialele ce urmează a fi supuse dezbaterii Congresului.

  Art. 9.

 Congresul  are următoarele atribuţii principale, menţionate la art. 10 :

  Art. 10.

 • Congresul adoptă rezoluţii şi emite hotărâri.
 • Acestea sunt extrase din Procesul Verbal de desfăşurare a lucrărilor Congresului de către Secretariatul U.S.L.M. în colaborare cu Secretariatul Congresului.
 • Rezoluţiile şi hotărârile Congresului au forţa obligatorie pentru toate organizaţiile membre.

  

CAPITOLUL III

 CONSILIUL GENERAL

 

Art. 11.

 • Lucrările Consiliului General se desfăşoara la convocarea Biroului Executiv şi în organizarea Biroului Permanent.
 • Lucrările Consiliului General ordinar sunt convocate cu cel puţin 7 zile înainte de data programării lor.
 • Lucrările Consiliului General extraordinar pot fi convocate în termen de 24 de ore în caz de necesitate.
 • Materialele supuse dezbaterii lucrărilor Consiliului General ordinar se redactează şi se depun la Secretariatul USLM cu cel puţin 48 de ore înaintea desfăşurării lucrărilor.
 • În cazul Consiliului General extraordinar se poate admite ca materialele supuse dezbaterii şi aprobării să fie prezentate la începerea lucrărilor.

 Art. 12.

 Consiliul General are următoarele atribuţii principale, mentionate la art. 13:

 Art. 13.

 Consiliul General emite hotărâri care au forţa obligatorie pentru organizaţiile membre USLM.

 • Hotărârile Consiliului General se vor comunica organizaţiilor membre ale U.S.L.M. în termen de 5 zile lucrătoare de la încheierea lucrărilor Consiliului General. Ele sunt semnate de toţi membrii Biroului Permanent şi se redactează prin grija Secretarului General de către Secretariatul U.S.L.M. cu colaborarea Secretariatului Consiliului General în care au fost emise.

 

CAPITOLUL IV

 BIROUL EXECUTIV

 

Art. 14.

 • Lucrările Biroului Executiv se desfăşoara la convocarea şi în organizarea Biroului Permanent. Convocarea se va face cu cel putin 2 zile înaintea datei de desfăşurare a lucrărilor Biroului Executiv, odată cu comunicarea ordinei de zi.
 • Şedinţele Biroului Executiv se desfăşoara de regulă o data pe săptămână, şi ori de câte ori este nevoie la propunerea Biroului Permanent sau la propunerea întemeiată a unui membru al Biroului Executiv.
 • Şedinţele Biroului Executiv se desfăşoara pe baza rapoartelor scrise ale membrilor săi care se depun cu 24 de ore înainte de întrunire la Secretariatul U.S.L.M..

 Art. 15.

 • Desfăşurarea lucrărilor Biroului Executiv se consemnează în procese verbale care se înscriu într-un registru unic denumit ,, Registru de procese verbale ale Biroului Executiv”.
 • Biroul Executiv emite decizii si/sau hotarari care au forţă obligatorie pentru organizaţiile membre.
 • Deciziile si/sau hotararile Biroului Executiv sunt extrase din procesele verbale de desfăşurare a lucrărilor acestuia, sunt redactate separat şi numerotate prin grija Secretarului General de către Secretariatul U.S.L.M., sunt semnate de membrii Biroului Executiv şi sunt aduse la cunoştinţa organizaţiilor membre în cel mult 3 zile de la data desfăşurării lucrărilor.

 Art.16.

 • Membrii şi membrii supleanţi ai Biroului Executiv care conform statutului USLM nu sunt membrii ai Biroului Permanent îşi desfăşoară cea mai mare parte din activitate în relaţie directă cu membrii de sindicat ai organizaţiilor din care provin, stabilindu-şi sediul de lucru la sediile organizaţiilor de ramură pe care le reprezintă.
 • Membrii Biroului Executiv care nu sunt membrii ai Biroului Permanent pot face parte din Comisiile de specialitate sau din Departamentele funcţionale conduse şi coordonate de membrii Biroului Permanent pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor şi deciziilor organismelor de conducere ale U.S.L.M..

 

CAPITOLUL V

BIROUL PERMANENT

 Art. 17.

 • Biroul Permanent îşi desfăşoară activitatea în mod continuu şi permanent la sediul U.S.L.M
 • Biroul Permanent se întruneşte în şedinţe săptămânale, de regulă, şi ori de câte ori este nevoie, la convocarea întemeiata a oricăruia dintre membrii săi.
 • Şedinţele Biroului Permanent sunt pregătite de Secretarul General şi sunt conduse de regulă de Preşedinte.

            Şedinţele Birolui Permanent se desfăşoara pe baza rapoartelor scrise ale membrilor săi care se depun cu cel puţin 24 de ore înainte de întrunirea sa în plen, la Secretariatul U.S.L.M.

 • În cazul de indisponibilitate motivata temeinic (concediu de odihnă sau boală, delegaţii, decese familie etc. …), membrii Biroul Permanent au obligaţia să delege în scris înlocuitori de drept, să participe la şedinţele Biroului Permanent.

 Art. 18.

 • Desfăşurarea lucrărilor Biroului Permanent se consemnează prin Procese Verbale care sunt înscrise într-un registru unic denumit ,,Registru de Procese Verbale ale Biroului Permanent”.
 • Biroul Permanent emite decizii, care au forţă obligatorie pentru organizaţiile membre.
 • Deciziile Biroului Permanent sunt extrase din Procesele Verbale de desfăşurare a lucrărilor sale, sunt redactate separat şi numerotate prin grija Secretarului General de către Secretariatul U.S.L.M., sunt semnate de toţi membrii Biroului Permanent şi sunt aduse la cunoştinţă organizaţiilor membre în termen de cel mult 3 zile de la data desfăşurării lucrărilor Biroului Permanent.

 Art. 19.

 • Membrii Biroului Permanent au obligaţia să îşi coreleze programul de lucru pentru rezolvarea eficientă a problemelor cu care se confruntă U.S.L.M. .
 • În cadrul şedinţelor Biroului Permanent membrii acestuia au obligaţia de a se informa reciproc asupra programului săptămânal pe care îl au.

 Art. 20.

 • Membrii Biroului Permanent, sunt şefii departamentelor funcţionale ale U.S.L.M., constituite la nivelul sindicatului.
 • Pe lângă departamentele funcţionale, care structurează şi cuprind pe domenii de specialitate întreaga activitate a U.S.L.M., Biroul Permanent poate constitui permanent comisii de specialitate alcătuite din membrii Biroul Executiv la care pot fi cooptaţi şi membrii Consiliului General.

 Art. 21.

 • Biroul Permanent aprobă toate cheltuielile necesare activităţii proprii conform reglementărilor specifice şi legislaţiei financiare în vigoare, cu respectarea încadrării în Bugetul de Venituri şi Cheltuieli.

 Art. 22.

Atribuţiile Preşedintelui U.S.L.M. sunt:

 Răspunde de toată activitatea U.S.L.M., prevăzând şi evaluând elementele certe sau probabile care determină evoluţia relaţiilor din interiorul U.S.L.M. sau din afara sindicatului. În acest sens formalizează şi determină acţiunile tactice ale organizaţiei pe direcţiile strategice hotărâte de Congres şi Consiliu General.

 • Stabileşte de comun acord cu ceilalţi membrii ai Biroului Permanent repartizarea sarciniilor şi responsabilităţilor efective pe departamente funcţionale solicitând tuturor să–şi elaboreze planul de activitate şi programe calendaristice.
 • Solicită Secretarului General și şefilor de departamente funcţionale organizarea şi planificarea tuturor acţiunilor şi activităţilor planificate, solicitând periodic, la termenele stabilite, rapoarte scrise fiecărui şef de departament sau comisie.
 • Urmăreşte şi impune respectarea Statutului U.S.L.M.
 • Reprezintă U.S.L.M. în relaţiile cu Parlamentul, Preşedinţia, Guvernul, partidele politice, ambasadele şi organizaţiile societăţii civile.
 • Reprezintă U.S.L.M. în relaţiile internaționale.
 • Angajează U.S.L.M. în raporturile juridice.
 • Semnează în calitate de titular al primei semnături actele de efectuare a operaţiilor din conturile U.S.L.M.
 • Încheie contracte de muncă cu Secretarul General.
 • Asigură imaginea U.S.L.M. în mass-media, fiind purtătorul de cuvant al sindicatului.
 • Prezidează lucrările Congresului, Consiliulului General, Biroulului Permanent şi Biroulului Executiv.
 • Coordonează nemijlocit activitatea Secretarului General.
 • Colaborează permanent cu propriii consilieri în ceea ce privește acțiunile tactice ale USLM pe direcțiile strategice hotărâte de Congres sau Consiliul General.

 Art.23.

Atribuţiile Secretarului General U.S.L.M.:

 • Răspunde de întreaga structură organizatorică U.S.L.M., și defineşte documentele interne specifice pentru activitatea U.S.L.M.
 • Împreună cu şefii de departamente şi de comisii defalcă pe activităţi şi persoane, acţiunile şi activităţile sindicatului stabilind clar atribuţiile departamentelor şi întocmind fişa de post pentru şefii de departamente.
 • Răspunde de circulaţia informaţiei în interiorul U.S.L.M. şi în relaţiile cu terţii.
 • Răspunde de baza de date a U.S.L.M.
 • Organizează, coordonează şi răspunde de evidenţele financiar-contabile ale U.S.L.M.
 • Semnează în calitate de rezervă a primei semnături actele de efectuare ale operaţiunilor din conturile U.S.L.M.
 • Angajează şi răspunde de patrimoniul U.S.L.M.
 • Urmăreşte şi asigură respectarea R.O.F.-ului.
 • Organizează şi coordonează acţiunile, manifestările şi întâlnirile U.S.L.M.
 • Încheie contracte de munca şi de colaborare cu salariaţii şi colaboratorii U.S.L.M.
 • Preia atribuţiile Preşedintelui în absenţa acestuia.
 • Coordoneaza nemijlocit activitatea şefilor de departamente şi comisii.

 

 CAPITOLUL VI

DEPARTAMENTELE FUNCŢIONALE

Art. 24.

Departamentele funcţionale sunt structuri organizatorice aflate în subordinea directă a unui membru al Biroului Permanent, coordonate şi subordonate administrativ Preşedintelui sau Secretarului General, unele dintre acestea funcționând permanent la sediul U.S.L.M. cu salariaţii sau colaboratorii angajaţi şi retribuiţi de U.S.L.M..

Art. 25 .

 • Departamentul imagine si relaţii publice este în subordinea directă a Preşedintelui U.S.L.M. şi are următoarele atribuţii:
 1. Asigură nemijlocit relaţiile cu mass-media prin conferinţe de presă, interviuri, mese rotunde, apariţii televizate şi articole;
 2. Promovează în interiorul organizaţiei şi în afara ei prin publicaţia proprie a U.S.L.M. – Metroul AZI – imaginea sindicatului;
 3. Asigură elementele generale ale U.S.L.M. : insignă, drapel, fanion, pliante, broşuri, imn;
 4. Întocmeste revista presei pentru urmărirea reflectării în rândul opiniei publice a imaginii U.S.L.M. în special şi a mişcării sindicale în general;
 5. Asigură reacţia la tendinţele de deformare, denaturare sau calomniere în mass-media a activitătii U.S.L.M. prin luări de atitudine, cerând dreptul la replică;
 6. Pregăteşte prin mass-media opinia publică, făcând-o solidară cu acţiunile sindicatului prin popularizarea greutăţilor cu care se confruntă U.S.L.M., în situaţia declanşării conflictelor de muncă şi în special a grevelor;
 7. Înregistrează audio şi video principalele acţiuni publice şi revendicative ale U.S.L.M. pe care le arhivează;
 8. Întocmeşte fişa de post a salariaţilor din departamente.
 • Funcţionarea departamentului ,,imagine şi relaţii publice” este asigurată prin biroul de presă de un angajat din afara U.S.L.M. aflat în subordinea directă a Preşedintelui U.S.L.M..

Departamentul imagine şi relaţii publice colaborează direct cu Departamentul administrativ şi informatică, prin Secretariatul U.S.L.M. subordonat acestuia, la tehnoredactarea textelor şi înscrisurilor pentru promovarea imaginii publice a U.S.L.M.

Preşedintele U.S.L.M. este purtătorul de cuvânt al sindicatului.

Art. 26.

(1) Departamentul analiză şi strategie, relaţii politice, relaţii sindicale interne şi internaţionale este în subordinea directă a Preşedintelui U.S.L.M. şi are următoarele atribuţii:

 1. Analizează situaţia politică naţională şi generală;
 2. Analizează situaţia miscării sindicale naţionale în general şi a federaţiei la care U.S.L.M. este afiliat în special;
 3. Analizează programul partidelor politice în vederea lobby-ului parlamentar pentru promovarea intereselor U.S.L.M. şi propune modalităţi de colaborare;
 4. Analizează oportunitatea afilierilor interne şi internaţionale;
 5. Asigură efectiv relaţiile internaţionale cu organizaţiile sindicale la care U.S.L.M. este afiliată sau are relaţii de colaborare prin elaborarea de documente scrise, traduceri de documente şi materiale primite, asigură  întocmirea de note cu ocazia convorbirilor purtate, etc… si organizează corespondenţa cu organizaţiile internaţionale precum şi traducerea acestora, arhivând-o şi introducând-o în baza de date a U.S.L.M.;
 6. Identifică în relaţiile internaţionale modalităţi de colaborare în beneficiul U.S.L.M. prin programe de formare sindicală, sprijin logistic, cunoaştere reciprocă, sprjin în situaţia conflictelor de muncă;
 7. Propune strategia pe termen mediu şi lung a U.S.L.M. în domeniul acţiunii sociale pe baza evoluţiei situaţiei politice generale, a relaţiei cu partidele politice, a capacităţii de susţinere a federaţiei unde U.S.L.M. este afiliată.
 8. Întocmeşte fişa de post a salariaţilor din departament;

(2)        Departamentul funcţionează cu contribuţia unui traducător angajat cu contract de muncă sau de colaborare.Departamentul funcţioneaza prin colaborare cu departamentul de imagine şi relaţii publice şi cu departamentul administrativ şi informatică, prin Secretariatul U.S.L.M. pentru redactarea de texte şi arhivare.

(3)        În cadrul departamentului analiză și strategie, relatii publice, relații sindicale interne și internaționale, se pot constitui temporar comisii de lucru conform articolului 17 din prezentul R.O.F.

Art. 27 

 • Departamentul administrativ şi informatică este pus în subordinea directă a Secretarului General. Atribuţiile departamentului cuprind organizarea şi funcţionarea activităţilor de:
 • secretariat şi birotică;
 • informatică şi baze de date;
 • arhivare;
 • patrimoniu;
  • În activitatea de secretariat:
 1. coordonează activitatea tehnică de redactare a documentelor cu circuit intern şi extern emise de structurile USLM, înregistrându-le pe ,, ieşiri” şi îndosariindu-le;
 2. primeşte documentele ,,intrare” şi le dirijează cu consultarea Secretarului General, departamentelor şi structurilor în măsură să le rezolve, urmăreşte circuitul acestora şi dupa soluţionare le îndosariază;
 3. depune prin referate de necesitate aprobate de Biroul Permanent achiziţionarea elementelor de birotică necesare U.S.L.M.;
 4. reglementează activitatea xeroxurilor, a fotografierii, a mijloacelor audio-video și propune prin referate de necesitate aprobate de Biroul Permanent achiziţionarea consumabilelor pentru acestea, precum şi regimul reviziilor şi reparaţiilor;
 5. urmăreşte achitarea facturilor pentru utilităţi (xerox, fax, chirii, etc. …);
 6. reglementează regimul accesului în spaţiile U.S.L.M. răspunzând de securitatea acestora;
 • În activitatea de informatică:
 1. a) Impreună cu concursul şefilor de departamente propune formalizarea documentelor folosite de U.S.L.M.; chestionare, grile de determinare, diagrame, planuri de activitate, grafice, bilanţuri, etc. … stabilind circuitul intern al documentelor, care se efectuează prin Secretariat;
 2. b) Sintetizează documentele de evidenţă generală şi programele de activitate, cu concursul unui angajat analist, folosind reţeaua de calculatoare, în programe pe calculator, care să structureze şi să înmagazineze informaţia referitoare la U.S.L.M., care constituie o baza de date a sindicatului.
 3. c) Intocmeşte pe bază de referate de necesitate aprobate de Biroul Permanent, necesarul pentru funcţionarea şi întreţinerea calculatoarelor.
 • În activitatea de arhivare:
  1. Arhivează documentele cu circuit intern şi extern al U.S.L.M. pe domenii de activitate, departamente functionale, etc. … întocmind evidenţa clară a acestora.
  2. b) Arhivează colecţiile de presă şi documente legislative la care este abonată U.S.L.M., precum şi materialele audio-video.
 • Referitor la patrimoniu:
 1. a) Organizează evidenţa obiectelor de inventar şi a mijloacelor fixe ale U.S.L.M., urmăreşte repartizarea acestora pe baza de fişe şi procese verbale de predare în folosinţă;
 2. b) Semnalează eventualele dispariţii a mijloacelor fixe şi propune prin rapoarte scrise imputarea în sarcina celor vinovaţi;
 3. c) Coordonează direct activitatea administratorului mijloacelor fixe ale U.S.L.M., care are în primire şi răspunde de mijloacele fixe ale U.S.L.M. precum şi de inventarul general al sindicatului: drapele, fanioane, insigne, ecusoane, etc. …;
 • Şeful departamentului administrativ şi informatică întocmeşte fişa de post a angajaţilor departamentului.
 • Şeful departamentului administrativ şi informatică este coordonatorul Secretariatului şedinţelor Congresului, Consiliului General şi Biroului Permanent. Răspunde de redactarea proceselor verbale ale acestora precum şi de hotărârile Congresului şi ale Consiliului General şi Biroului Permanent.
 • Departamentul administrativ şi informatică are relaţii de colaborare directă cu toate departamentele funcţionale ale U.S.L.M., contribuind la formalizarea, redactarea, înmagazinarea în baza de date şi la arhivarea documentelor acestora.

 Art. 28

 Departamentul organizare interna, este pus în subordinea directă a Vicepreşedintelui desemnat in acest sens care este şeful nemijlocit al acestuia şi este coordonat de Secretarul General. Atribuţiile departamentului sunt:

 1. organizează evidenţa şi verifică documentele de identificare a organizaţiilor membre ale U.S.L.M.:
 • dosare de constituire şi alegeri;
 • documentele de modificare a organelor de conducere;
 1. organizează evidenţa prin tabele, date statistice sau chestionare, structura organizaţiilor membre referitoare la: sex, vârstă, profesie, studii, structura familială, numar de copii, pe care, cu concursul Secretarului de informatică, colaborând cu şeful departamentului administrativ şi informatică, o introduce în baza de date a U.S.L.M.;
 2. organizează sondaje pentru stabilirea nivelului de aşteptare al membrilor de sindicat referitor la :
 • serviciile asigurate de U.S.L.M. organizaţiilor membre şi membrilor de sindicat;
 • circulaţia informaţiei între sindicat şi organizaţiile componente precum şi în interiorul acestora din urmă;
 • manifestările revendicative care trebuie organizate de U.S.L.M. pentru îndeplinirea obiectivelor sale ( mitinguri, pichete, marsuri de protest);
 • modul de realizare (reuşită/nereuşită) a acţiunilor U.S.L.M.;
 • gradul de satisfacţie/ insatisfacţie al membrilor de sindicat în preajma momentelor majore din viaţa sindicală: (negociere CCM, mitinguri, marşuri, greve) , date ce vor fi prelucrate prin sectorul de informatică şi vor fi introduse în baza de date a U.S.L.M.;
 1. verifică plata cotizaţiei şi nivelul plăţii acesteia de către organizaţiile membre către U.S.L.M.;
 2. obligă organizaţiile membre să întocmească declaraţii scrise referitoare la numărul de membrii de sindicat şi solicită modificarea declaraţiilor de justificare a fluctuaţiilor în cazul în care diferenţele lunare de număr de membri cotizanţi sunt mai mari de 3%;
 3. se îngrijeşte de plata la timp a cotizaţiei către organizaţiile sindicale federative la care U.S.L.M. este afiliat intern şi internaţional;

 Departamentul organizare internă are relaţii de colaborare directă cu organizaţiile membre ale sindicatului, cu departamentul administrativ şi informatică prin constituirea şi accesul la baza de date a U.S.L.M. şi cu departamentul economic, prin sectorul contabil al acestuia, referitor la plata cotizaţiei.

Art. 29

            Departamentul Educational răspunde de activitatea de educaţie sindicală a USLM, sub coordonarea Secretarului General, prin conducerea directă a activităţii Vicepresedintelui educaţional si social și are urmatoarele atributii:

               -constituie baza de materiale didactice ale centrului educaţional: cursuri, broşuri, pliante, etc;

 • propune şi organizează cursuri pe teme de interes sindical major întocmind programa şi programul acestora;
 • selectează cursanţii la propunerea organizaţiilor membre urmărind participarea la cursuri a tuturor organizaţiilor;
 • întocmeşte chestionare de evaluare a cursurilor;
 • întocmeşte grila de apreciere şi evaluare a cursanţilor;
 • selectează cei mai buni cursanţi pentru a-i pregătii prin cursuri şi pentru a-i forma ca lectori;
 • se preocupă de birotică şi materiale didactice necesare cursurilor;
 • efectuează sondaje în rândul membrilor de sindicat prin chestionare care să stabilească tematica cursurilor;
 • cu concursul Secretarului General elaborează şi redactează regulamentul propriu de organizare şi funcţionare a Centrului educaţional;
 • ţine evidenţa cursurilor, tematicilor şi materialelor cursurilor organizate în afara U.S.L.M. la care participă membri ai U.S.L.M., căutând să-i implice ca lectori în programele educaţionale ale U.S.L.M. se preocupă ca prin intermediul C.S.N.T.R. şi al federaţiilor internaţionale cu care U.S.L.M. are relatii de colaborare, să obţină asistenţă educaţională prin: lectori, materiale didactice, programe educaţionale, sprijin logistic, etc. …;
 • se preocupă de crearea unui centru documentar cu materiale de interes pentru activităţile educaţionale sindicale.

 Art. 30

 Departamentul economic şi relaţii cu societaţile comerciale este condus direct de Vicepreşedintele Economic şi este coordonat de Secretarul General. Atribuţiile departamentului cuprinde organizarea şi funcţionarea următoarelor activități:

 • coordonarea şi gestionarea activităţii societăţilor comerciale la care U.S.L.M. este asociat;
 • gestionarea activităţii U.S.L.M.;
 • Administrarea şi gestionarea societăţilor comerciale la care U.S.L.M. este asociat, este (intra) in competenţa Biroului Permanent.
 • În situaţia în care U.S.L.M. este asociat unic sau societatea la care este asociat unic, este acţionar majoritar în cadrul altei societăţi comerciale, administrarea şi gestionarea societăţilor comerciale se face prin numirea de administratori care sunt membri ai Biroului Permanent sau sunt delegaţi de acesta să facă parte din Adunarea Generala a Acţionarilor şi/sau Consiliul de Administraţie al acestuia.

Biroul Permanent prin administratorii desemnați angajează personalul societăților comerciale respective și numesc directorii acestor societăți aceștia conducând societățile prin compenţele stabilite în fişa postului.

 • La societăţile unde U.S.L.M. nu este unic asociat, implicarea U.S.L. Metrou în administrarea şi gestionarea societăţilor se face prin delegaţii numiți de Biroul Permanent în Adunarea Generala a Acţionarilor.

Pentru fiecare adunare generala a acţionarilor, Biroul Permanent desemnează o delegaţie pe care o împuterniceşte să reprezinte interesele U.S.L.M.

 • Şeful departamentului economic şi relaţii cu societăţile economice este reprezentantul permanent al Biroului Permanent în relaţile cu societăţile comerciale. Acesta are următoarele atribuţii:
 • reprezintă U.S.L.M. în relaţii cu societăţile comerciale, făcând în mod obligatoriu parte din delegaţiile Biroului Permanent în adunările generale ale acţionarilor;
 • informează Biroul Permanent în legătură cu hotărârile generale ;
 • împreună cu expertul economic al U.S.L.M. analizează situaţia economico-financiară a societăţilor comerciale şi propune Biroului Permanent prin rapoarte scrise măsuri de îmbunătăţire a activităţii care să fie susţinute în adunările generale ale acţionarilor;
 • face împreună cu expertul economic analiza bilanţului economic trimestrial al societăţilor comerciale prezentând rapoarte scrise;
 • pregăteşte şi participă la negocierea privind stabilirea nivelului financiar al locaţiilor (spaţii comerciale din metrou);
 • propune împreună cu şeful departamentului pentru probleme cultural-artistice, sportive şi turistice tarifele de cazare şi masă şi participă la negocierea acestora cu societăţile comerciale care au încheiat contracte de prestări-servicii cu U.S.L.M.;
 • propune Biroului Permanent investiţiile pe care trebuie să le facă societăţile comerciale din subordine, lucrări de amenajare şi întreţinere, achiziţii de mijloace fixe şi obiecte de inventar, etc.;
 • analizează şi face propuneri în legatură cu politica de personal a societăţilor;
 • împreună cu şeful departamentului pentru probleme cultural-artistice, sportive şi turism analizează gradul de ocupare în societăţile comerciale care asigură servicii de odihnă, întocmind diagrama de ocupare şi stabilind regimul B.O.T.-urilor;
 • se îngrijeşte de plata către societăţi a serviciilor oferite de acestea membrilor de sindicat ai U.S.L.M. defalcând cuantumul cheltuielilor cu B.O.T.-urile suportate de U.S.L.M.;
 • răspunde de deconturile care au loc între S.L.M. şi societăţile comerciale analizând şi  stabilind oportunitatea şi realitatea acestora;
 • organizează şi desfăşoara corespondenţa între U.S.L.M. şi societăţile comerciale;
 • ţine evidenţa şi arhivează prin Secretariatul U.S.L.M. toate documentele care privesc actele financiare contabile, de patrimoniu, de corespondenţă şi referitoare la contractele de prestări-servicii turistice care privesc relaţiile între U.S.L.M. şi societăţile comerciale ;
 • Şeful departamentului economic şi relaţii cu societăţile comerciale este reprezentantul Biroului Permanent în derularea contractului de asociere dintre U.S.L. Metrou şi S.C. Metrorex S.A. pentru exploatarea rentabilă a spaţiilor comerciale din metrou, alături de administratorii desemnaţi de Biroul Permanent. În acest sens are următoarele atribuţii:
 • participă la întocmirea şi redactarea caietelor de sarcini pentru liciaţie;
 • participă la negocierea chiriilor;
 • organizează împreuna cu directorul societăţii comerciale care administrează spaţiile comerciale din metrou, evidenţa financiar-contabilă a veniturilor din închirieri şi sponsorizări;
 • întocmeşte fişele de post pentru angajaţii şi colaboratorii implicati în administrarea spaţiilor comerciale din metrou;
 • organizează relaţiile şi poartă corespondenţa cu societăţile comerciale din metrou.
 • Are în subordine directă compartimentul financiar -contabil al U.S.L Metrou, îndeplinind urmatoarele atribuţii:
 • stabileşte împreună cu contabilul U.S.L. Metrou şi consilierul economic organizarea şi emiterea documentelor financiar contabile;
 • prezintă împreună cu expertul economic rapoarte trimestriale de analiză a bilanţurilor contabile;
 • reglementează împreună cu Secretarul General şi cu aprobarea Biroului Permanent regimul financiar al delegaţiilor;
 • reglementează împreună cu contabilul şi cu expertul economic cu colaborarea Secretarului General şi aprobarea Biroului Permanent, regimul de funcţionare al casieriei;
 • se îngrijeşte de întocmirea ştatelor de salarii şi de achitarea obligaţiilor legale către finanţele publice;
 • întocmeşte fişa de post pentru expertul economic, contabil şi casier;
 • răspunde de arhivarea documentelor financiar -contabile .

In activitatea sa, şeful departamentului economic şi relaţii cu societăţile comerciale colaborează direct cu Secretarul General în subordinea căruia se află. Stabileşte prin natura atribuţiilor sale relaţii directe cu compartimentul administrativ şi informatică, cu departamentul cultural-artistic, sportiv şi Comisia de Cenzori.

Art. 31

Departamentul social, condiţii de viaţă şi ajutor sindical este coordonat de Secretarul General, se afla în subordinea directă a Vicepreşedintelui educațional și social şi are următoarele atribuţii:

 • urmăreşte şi inventariază problemele sociale ale membrilor de sindicat: condiţii de locuit, spitalizări, abonamente pe CFR și auto, permise de călătorie pe cale ferată, pensionări pe durată determinată, amenajări de cantine, bufete şi puncte de ajutor medical;
 • se îngrijeşte de rezolvarea problemelor sociale ale membrilor de sindicat reprezentând U.S.L. Metrou în relaţiile cu organele statului şi administraţia în demersurile de rezolvare a nevoilor sociale ale sindicaliştilor;
 • coordonează direct comisia sociala U.S.L.M. stabilind regulamentul de funcţionare a acesteia;
 • propune spre aprobarea Biroului Permanent regimul şi cuantumul ajutoarelor sociale: certificate medicale, operaţii, situaţii familiale grele, decese, etc. … ;
 • arhivează cererile de ajutoare sociale şi le propune spre aprobarea Biroului Executiv;
 • stabileşte împreună cu şeful departamentului economic şi relaţii cu societăţile comerciale termenele ( orarul) de plată a ajutoarelor;
 • organizeaza evidenţa la nivelul U.S.L. Metrou pe baza evidenţelor primite de la organizaţiile membre a ajutoarelor primite sub forma de cadouri ( pentru femei, copii, etc. …) verificând prin sondaj autenticitatea evidenţelor organizaţiilor membre;
 • asigură relaţiile U.S.L.M. cu fundaţiile pentru ajutorarea copiilor, bătrânilor, handicapaţilor, etc. … susţinând în faţa Biroului Permanent eventuale cereri de ajutoare sau sponsorizări;
 • la cererea membrilor de sindicat împreună cu juristul U.S.L.M. acordă asistenţă în situaţii sociale deosebite ( scutiri de impozite pe salariu, pensionări conform legislaţiei în domeniu, acordarea plăţilor compensatorii în caz de concediere colectivă, etc. …) ;
 • se preocupă de cuprinderea în B.V.C.-ul USLM a fondului de greva, iar în cazul grevei de administrarea acestui fond;
 • arhivează toate documentele privind legislaţia, hotărârile şi ordonanţele de Guvern, de interes social pe care le cunoaşte şi le foloseşte în interesul membrilor de sindicat;

Departamentul social, condiţii de viaţă şi ajutor social are relaţii directe cu departamentul economic şi departamentul juridic. 

Art. 32

Departamentul condiţii de muncă, protecţia muncii, medicina şi igiena muncii este coordonat de Secretarul General, se afla în subordinea directă a Vicepreşedintelui educaţional și social şi are următoarele atribuţii:

 • analizează permanent condiţiile de muncă ale locurilor de muncă din metrou având permanent evidenţa locurilor de muncă cu probleme deosebite: microclimat, dotarea spaţiilor, apă potabilă, încălzire, vestiare, grupuri sanitare, etc. …;
 • urmăreşte dotarea cu echipament de protecţie şi de lucru conform normativelor, având evidenţa de dotare;
 • reprezentarea Biroului Permanent la negocierea cu Administraţia referitoare la stabilirea normativelor pe locuri de muncă privind acordarea echipamentului de protecţie şi de lucru şi a alimentaţiei de protecţie şi de întărire a organismului;
 • urmăreşte dotarea cu echipament de protecţie şi de lucru conform normativelor având evidenţa de dotare;
 • reprezentarea Biroului Permanent la negocierea cu Administraţia referitoare la stabilirea normativelor pe locuri de muncă privind acordarea echipamentului de protecţie şi de lucru şi a alimentaţiei de protecţie şi de întărire a organismului;
 • urmăreşte acordarea alimentaţiei de protecţie si întărirea organismului coform normativelor;
 • urmăreşte situaţia şi modul de tratare a accidentelor de muncă;
 • reprezintă Biroului Permanent la determinările pe care le fac factorii de specialitate pentru stabilirea locurilor de muncă cu condiţii deosebite, grele (condiţii speciale, conform legii);
 • stabileşte relaţii cu Institutul de cercetare pentru protecţia muncii în vederea determinării corecte a locurilor de muncă cu condiţii deosebite, grele sau periculoase;
 • claborează cu instituţii de igienă şi medicina muncii pentru stabilirea şi urmărirea cazurilor în vederea declarării bolilor profesionale din metrou;
 • urmăreşte acordarea condiţiilor speciale ţinând seama de condiţiile deosebite ale activităţii din metrou, stabilind relaţii cu direcţiile de specialitate din Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale;
 • organizează arhivarea documentelor normative referitoare la protecţia muncii, igiena muncii, bolile profesionale şi condiţiile de muncă pe care le cunoaste şi le foloseşte în interesul membrilor de sindicat;
 • traduce şi constituie baza de date referitoare la condiţiile de muncă din metrourile din alte ţări, îndeosebi la bolile profesionale, urmărind impunerea acestora în legislaţia muncii din România;
 • întocmeşte periodic rapoarte şi propuneri scrise referitoare la normele de protecţia muncii, a acordării echipamentelor de protecţie şi de lucru, a alimentaţiei de protecţie şi întărirea organismului, a cazurilor de boli profesionale, etc. …;
 • constituie baza de date în colaborare cu serviciul medical din metrou pentru urmărirea stării de sănătate a salariaţilor metroului;
 • face propuneri Administraţiei şi U.S.L.M. de dotare a serviciului medical din metrou;
 • pe baza analizelor propuse în Biroul Permenet face intervenţii scrise la organele abilitate pentru reglementarea problemelor de protecţia muncii, medicina şi igiena muncii ale sindicaliştilor U.S.L. Metrou;

Departamentul funcţionează pe orizontală în colaborare cu departamentul juridic  şi relaţii cu administraţia.

Art. 33

Departamentul juridic, litigii de muncă şi legislaţie sindicală este coordonat de Secretarul General, se afla sub conducerea directă a vicepreşedintelui economic care colaboreaza cu un jurist, colaborator al U.S.L.M. şi are următoarele atribuţii:

 • avizează d.p.d.v. juridic:
 1. contractele de muncă şi convenţiile civile;\
 2. contractele încheiate cu agenţii economici;
 3. contracte de vânzare cumpărare de orice fel care angajează U.S.L. Metrou;
 4. contracte de prestări servicii care angajează U.S.L. Metrou;
 5. caietele de sarcini şi legiferate licitaţiilor;
 • avizează actele emise de U.S.L.M. către administraţie şi organele statului de drept care fac referire la solicitările de drepturi sau încălcări de drepturi sindicale;
 • avizează programele de modificări legislative sau iniţiativ legislative ale U.S.L.M. ;
 • asigură asistenţă d.p.d.v. juridic U.S.L.M. la negocierea C.C.M. ;
 • avizează d.p.d.v. juridic U.S.L.M. la negocierile prevăzute în derularea conflictelor colective de muncă;
 • asigură asistenţă d.p.d.v. juridic U.S.L.M. la negocierile prevăzute în derularea conflictelor colective de muncă;
 • asistă juridic U.S.L.M. în instanţă în toate litigiile acesteia cu persoane fizice sau juridice;
 • acţionează în instanţă administraţia pentru nerespectarea clauzelor prevăzute în C.M. ;
 • acordă în cazuri speciale asistenţă membrilor de sindicat numai la solicitarea Biroului Permanent;
 • abonează federaţia şi arhivează colecţiile de acte normative de interes pentru activitatea sindicală;
 • studiază actele normative promulgate care interesează activitatea sindicală prezentând rapoartele Biroului Permanent în legătură cu modificările în legislaţie care angajează sindicatele sau activitatea acestora;
 • avizează d.p.d.v. juridic statutul şi R.O.F.-ul U.S.L.M. şi la solicitare pe cele ale organizaţiilor membre ale U.S.L.M. .

Departamentul juridic prin atribuţiile sale specifice are relaţii de colaborare directă cu toate departamentele U.S.L.M. .

Art.34

Departamentul pentru relaţii cu administratia Metrorex, negocierea şi executarea contractelor colective de muncă şi conflicte colective de muncă, se afla sub conducerea directă a Secretarului General şi are  următoarele atribuţii:

 • organizează din partea U.S.L.M. negocierea C.C.M. întocmind documentaţia necesară pe baza propunerilor venite de la organizaţiile membre;
 • prin grija sa propunerile de modificare ale C.C.M. sunt supuse dezbaterii Biroului Permanent şi apoi a Consiliului General pentru stabilirea unei poziţii unitare a părţii sindicale la negocierea C.C.M. ;
 • asigură prin colaborare cu secretarul U.S.L.M., secretariatul şedinţelor de negociere a C.C.M. ;
 • redactează pentru organizaţiile membre C.C.M. în formă sa definitivă;
 • colecţionează procesele verbale ale şedinţelor de negociere îngrijindu-se de elaborarea directă a formei finale a C.C.M. ;
 • se îngrijeşte de înregistrarea conform legii a C.C.M. ;
 • înregistrează riguros, la sesizarea organizaţiilor membre cazurile de neaplicare sau de nerespectare a clauzelor C.C.M. ;
 • sesizează în scris patronatele asupra cazurilor de încălcare sau de nerespectare a C.C.M. încercând soluţionarea directă a acestora prin angajarea de discuţii şi negocieri cu împuternicitul acestora în relaţia cu sindicatele, cu conducătorii subunităţilor în care au loc încălcări sau nerespectări ale C.C.M., cu conducerea administrativă;
 • în situaţia în care sesizările verbale sau scrise nu rezolvă litigiile informează Biroul Permanent şi propune întrunirea comisiilor paritare după caz;
 • întocmeşte cu concursul Secretariatului U.S.L.M. documentele de convocare a comisiilor paritare cu avizarea departamentului juridic;
 • asigură (prin rotaţie) secretariatul comisiei paritare;
 • înregistrează conform legii documentele comisiei paritare dacă părţile au convenit acestea;
 • face demersuri pentru acţionarea în justiţie în situaţia în care litigiile privind executarea C.C.M. rămân nesoluţionate după convocarea comisiilor paritare, sesizarea în justiţie se face cu avizul departamentului juridic şi aprobarea Biroului Permanent şi a Consiliului General;
 • asigură documentaţia şi secretariatul negocierilor purtate conform legii în derularea conflictului colectiv de muncă;
 • asigură informarea, cu concursul Biroului de Presa a sindicaliştilor U.S.L.M. privind etapele conflictului colectiv de muncă;
 • organizează publicitatea grevei şi mobilizează pentru grevă cu concursul Biroului de presă;
 • în colaborare cu departamentul social administrează fondul de grevă;
 • asigură mobilizarea, publicitatea, materialele şi logistica în situaţia organizării marsurilor, mitingurilor şi pichetelor de protest;
 • arhivează toate documentele referitoare la acţiunile revendicate ale U.S.L.M. ;
 • întocmeşte documentaţia referitoare la structura C.C.M. din ramura transporturilor din ţară şi din străinatate pentru comparaţie cu argumentarea revendicărilor U.S.L.M. ;
 • colaborează cu departamentul organizare internă şi educaţie pentru instruirea sindicaliştilor în tehnica negocierii C.C.M. ;

Departamentul stabileşte relaţii de colaborare directă cu departamentele juridic, social, condiţii de muncă, organizare internă, educaţie şi imagine şi relaţii publice.

Art. 35

Departamentul cultural- artistic este coordonat de Secretarul General, se află sub conducerea directă a Vicepreşedintelui educaţional și social şi are următoarele atribuţii:

 • În domeniul cultural – artistic:
  1. coordonează activitatea bibliotecii sindicale:
 • stabileşte lista achiziţiilor de cărţi;
 • supune spre aprobare Secretarului General cheltuirea sumei lunare aprobată de Biroul Permanent pentru cheltuieli de carte;
 • asigură gestionarea fondului de carte, stabilind orarul bibliotecii, inventarul acesteia, dotările bibliotecii (calculator, program pe calculator);
 • predă sub semnătura inventarul de carte bibliotecarei;
 • întocmeşte fişa de post a bibliotecarei;
  1. identifică posibilitatea de a organiza activităţi cultural-artistice pentru sindicaliştii U.S.L.M. (concursuri profesionale, taraf folcloric, organizarea de vizionări colective a unor spectacole, etc. …)
 • În domeniul sportiv de performanta;
 • reprezintă U.S.L.M. în relaţia cu Clubul Sportiv Metrorex, care este susţinut de U.S.L.M. ;
 • împreună cu preşedintele Clubului Sportiv elaborează Regulamentul de organizare şi funcţionare al clubului;
 • se implică în dirijarea Clubului Sportiv, a fondurilor prevăzute prin contractul de asociere în vederea exploatării rentabile spaţiilor comerciale din metrou şi prin sponsorizările agenţilor economici;
 • colaborează cu preşedintele Clubului Sportiv la întocmirea bugetului anual al acestuia şi la repartizarea pe secţii;
 • armonizează interesele secţiilor Clubului Sportiv la întocmirea bugetului anual al acestuia şi îl repartizează pe secţii;
 • întocmeşte rapoarte scrise către Biroul Permanent al U.S.L.M. cu propuneri de îmbunătăţire a activităţii Clubului Sportiv;
 • urmăreşte ca sponsorizările din afara clubului să se repartizeze numai secţiilor care au obţinut sponsorizare, iar încasările secţiilor obţinute din chirii şi cursuri de iniţiere sportivă să fie corect evidenţiate prin documente legale (chitanţiere, facturi etc. …);
 • face sondaje în activitatea secţiilor semnalând Biroului Permanent neregulile constante;

Art.36

             Departamentul Turism si sport de masa este coordonat de Secretarul General, se afla sub conducerea directa a vicepresedintelui Organizare Interna si are urmatoarele atributii:

 • propune spre aprobarea Biroului Executiv organizarea unor competitii sportive in care sa fie implicati numai membrii USLM ( fotbal, tenis de masa, pescuit sportiv,etc);
 • intocmeste diagramele de organizare ale acestor competitii;
 • impreuna cu Departamentul economic stabileste nivelurile premiilor ce se vor acorda cu prilejul acestor competitii sportive de masa.
 1. În domeniul turistic şi al activităţilor de odihnă şi tratament:
 • Organizeaza excursii de socializare la nivelul fiecarei organizatii sindicale de ramura in locatiile unde USLM este asociat unic sau actionar majoritar;
 • se preocupă de asigurarea unor condiţii optime la bazele de odihnă şi recuperare ale U.S.L.M. organizate ca societăţi comerciale unde U.S.L.M. este asociat, sau prin intermediul asocierii, acţionar majoritar;
 • împreună cu departamentul economic şi relaţii cu societăţi comerciale stabileşte nivelurile tarifelor de odihnă, numărul locurilor atribuite U.S.L.M. nivelul reducerilor la costul B.O.T.-urilor acordate sindicaliştilor U.S.L.M., cu aprobarea Biroului Permanent;
 • întocmeşte diagramele de organizare a locurilor privind petrecerea concediilor de odihnă de care beneficiază U.S.L.M., îngrijindu-se de eliberarea B.O.T.-urilor;
 • propune spre aprobarea Biroului Permanent investiţiile pentru dotarea bazelor de odihnă sindicale USLM şi care trebuie făcute pentru ridicarea gradului de confort a acestora;
 • inventariază şi analizează sesizările făcute de turişti în urma sejururilor şi întocmeşte rapoarte către Biroul Permanent spre soluționarea acestora;

Departamentul Turism si sport de masa colaborează direct cu departamentul economic U.S.L.M. .

Art. 37

            Departamentul pentru relaţii cu organizaţiile de femei si tineret ale U.S.L.M. se află sub conducerea directă a  Vicepresedintelui Organizare Internă , sub coordonarea Secretarului-General şi are următoarele atribuţii :

 • înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Organizaţiei de femei a U.S.L.M.;
 • înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Organizaţiei de tineret a U.S.L.M .;
 • identificarea persoanelor care doresc să participe la activitatea celor două organizaţii .;
 • stabilirea strategiilor şi a planurilor de acţiune.;
 • alegerea organelor de conducere.;
 • coordonarea funcţionării efective a celor două organizaţii.

Art. 38

 • Sarcinile prevăzute în R.O.F. pentru membrii Biroului Permanent vor fi înscrise în fişa de post a acestora după alegerea pe funcţii şi nominalizarea pe departamente urmând ca respectivele fișe de post să fie înmânate acestora sub semnătură.
 • Fişele de post ale Preşedintelui şi Secretarului General se vor întocmi şi semna de aceiaşi în mod reciproc (unul pentru altul).

 

CAPITOLUL VII

 COMISIA DE CENZORI

 • Alegerea Comisiei de Cenzori şi atribuţiile acesteia sunt stabilite prin statutul U.S.L.M.

(2)     Regulamentul de organizare şi funcţionare al acesteia se stabileşte prin anexa la prezentul R.O.F. .

 

CAPITOLUL VIII

ANGAJAREA PERSONALULUI, DREPTURI BĂNEŞTI, NORME DE COMPETENŢĂ

 Art. 39.

Categoriile de personal care sunt plătite din fondurile U.S.L.M. sunt:

 1. lideri ai U.S.L.M. sau ai organizaţiilor membre:
 • cu contract de muncă pe durata determinată, cu scoatere din activitatea profesională;
 • pe baza unei convenţii civile, cu indemnizaţie, fără scoaterea din activitatea profesională;

b)persoane din afara sindicatului inclusiv consilierii personali ai Președintelui USLM angajate în departamentele funcţionale ale U.S.L.M. :

 • cu contract de muncă pe durată nedeterminată sau determinată;
 • pe baza unei convenţii civile, cu indemnizaţie;
 1. c) persoane angajate în departamentele funcţionale ale U.S.L.M. în baza unui act de numire, prin detaşarea de la locul de muncă din S.C. Metrorex S.A. .

Art. 40.

 • Salariile sau indemnizaţiile angajaţilor, colaboratorilor și consilierilor U.S.L.M. se stabilesc în urma negocierii cu Biroul Permanent prin grija Secretarului General şi sunt aprobate de Consiliul General.
 • De competenţa Consiliului General, pe baza propunerii Biroului Permanent, este hotărârea de scoatere a unor membrii ai Biroului Permanent din activitatea profesională.

Art. 41

            Salariile şi indemnizaţiile angajaţilor, colaboratorilor  și consilierilor U.S.L.M. se indexează, prin decizia Biroului Permanent, cu procentul şi începând cu data de la care sunt indexate salariile la nivelul S.C. Metrorex S.A. .

Art. 42

Secretarul General va organiza concurs pentru angajare, cu contract individual de muncă sau contract de colaborare, a personalului ce urmează să activeze în cadrul departamentelor funcţionale ale U.S.L.M. şi va  forma o comisie de examinare al cărei preşedinte va fi.

Art. 43.

Fiecare colaborator, consilier sau angajat în departamentele funcţionale ale U.S.L.M. îşi va desfăşura activitatea conform listei cu atribuţii (fişa postului), întocmită de şeful departamentului în care acesta îşi desfăşoara activitatea, prin grija Secretarului General, care avizează fişa postului.

Art. 44.

 • Persoanele angajate la U.S.L.M. beneficiază de un concediu de odihnă de 24 de zile lucratoare şi de un concediu suplimentar de 4 zile lucrătoare.
 • Persoanele detaşate şi cele scoase din activitatea profesională beneficiază de acelaşi concediu de odihnă şi de acelaşi concediu suplimentar de care a beneficiat la locul de muncă.

Art. 45.

 • Persoanele angajate la U.S.L.M. beneficiază de un spor de condiţii de muncă în metrou (sporul de metrou) de 34% din salariul tarifar şi de un spor de noxe echivalent cu cel acordat salariaţilor metroului care lucrează în condiţii similare.
 • Persoanele detaşate şi cele scoase din activitatea profesionala beneficiază de aceleaşi sporuri ca acela de la locul de muncă din care au fost detaşati sau scoşi din activitate.

Art. 46.

Acordarea drepturilor băneşti se face astfel:

 • în tranşe pentru persoanele angajate şi detaşate;
 • lunar pentru persoanele cu indemnizaţie;

Art. 47

 • Întocmirea actelor financiar-contabile pentru plata salariilor se face de contabilul U.S.L.M., pe baza deciziilor Biroului Permant de angajare şi indemnizare a personalului, cu respectarea legislaţiei în vigoare.
 • Salariile se plătesc de casierul U.S.L.M. .

Art. 48

Biroul Permanent poate aproba decontarea abonamentelor pentru transportul în comun ale persoanelor angajate, ale colaboratorilor sau consilierilor.

Art. 49

Persoanele detaşate sau scoase din activitatea profesionala plătesc cotizaţia sindicală la organizaţiile sindicale din care au fost detaşaţi sau scoşi din activitate.

Art. 50

 • Se stabilesc următoarele norme de competenţă privind aprobarea plăţilor care angajează fondurile băneşti U.S.L.M.:
 1. numerar :
 • ştatele de salarii şi indemnizaţiile – Preşedinte, Secretar General- până la plafonul de casă;
 • delegaţii, referate de necesitate, deconturi – Preşedinte, Secretar General- până la plafonul de casă stabilit de Consiliul General şi cu aprobarea Biroului Permanent;
 1. virament:
 • până la plafonul de casă stabilit de Consiliul General cu condiţia ca acestea să fie justificate şi supuse validării ulterioare a Consiliului General;
 • Pentru rezolvarea unor situaţii neprevăzute, urgente, bine întemeiate, Biroul Permanent poate aproba plăţi peste plafonul stabilit de Consiliul General cu condiţia ca acestea să fie justificate şi supuse validării ulterioare a Consiliului General.
 • Plafonul stabilit de Consiliul General pentru efectuarea de plăţi fără aprobarea sa directă se indexează în funcţie de paritatea leu/euro.

CAPITOLUL IX

DELEGAŢII, DETAŞAREA, ÎNCETAREA ACTIVITĂŢII

 

Art. 51

 • În interesul U.S.L.M., membrii Biroului Permanent, angajaţii şi colaboratorii departamentelor funcţionale pot efectua delegaţii în afara localităţii unde are sediul U.S.L.M..
 • Cheltuielile pentru delegaţii se aprobă de Biroul Permanent şi sunt suportate din fondurile U.S.L.M. .
 • Delegaţii au dreptul la o diurnă de deplasare zilnică stabilită de Biroul Permanent şi la decontarea cheltuielilor de cazare şi de transport.

Art. 52

În interesul U.S.L.M., membrii Biroului Permanent sau ai Consiliului General pot efectua deplasări în străinătate.

Acestea sunt aprobate de Biroul Permanent care stabileşte deasemenea cuantumul cheltuielilor de deplasare.

Art. 53

Detaşarea se face în interesul U.S.L.M., cu plata drepturilor băneşti de la locul de muncă al persoanei detaşate.

Biroul Permanent, cu aprobarea Consiliului General, poate indemniza persoana detaşată pentru compensarea drepturilor băneşti prin detaşare.

Art. 54

Angajaţii, colaboratorii, consilierii şi persoanele detaşate din structurile U.L.S.M. pot înceta activitatea în cadrul USLM prin:

 • acordul părţilor;
 • demisie;
 • suspendare, pentru membrii Biroului Permanent şi alţi lideri ai U.S.L. Metrou;
 • concediere (desfacerea contractului de muncă);
 • încetarea detaşarii.

CAPITOLUL X

ALTE PREVEDERI ÎN LEGĂTURĂ CU PERSONALUL

Art. 55

Persoanele angajate şi detaşate care activează în structurile U.S.L. Metrou beneficiază de concediu medical şi de maternitate în condiţiile legislaţiei în vigoare.

Art. 56

Concediul fără plată se aprobă de către Biroul Permanent.

Art. 57

Pentru angajaţii U.S.L. Metrou cu contract individual de muncă, efectuarea operaţiilor de înscriere a datelor în carnetele de muncă se face prin grija Secretarului General conform legislaţiei în vigoare.

 Art. 58

Personalul angajat U.S.L. Metrou îşi desfăşoara activitatea la sediul U.S.L. Metrou sau acolo unde primeşte însărcinări, cel putin 5 zile pe saptămână, efectuând 7 ore zilnic, acestea desfăşurându-se în condiţii de subteran.

Membrii Biroului Permanent nu au activitate normată zilnic, activând dacă este cazul şi peste cele 7 ore ale normei zilnice de muncă.

Norma de munca a colaboratorilor este reglementată prin contractele de colaborare.

  

CAPITOLUL XI

 SANCŢIUNI

 Art. 59

(1) Nerespectarea hotărârilor şi a actelor de decizie ale organelor de conducere ale U.S.L. Metrou, a atribuţiilor sau mandatului acordat de către membrii Biroului Permanent pot atrage următoarele sancţiuni disciplinare:

– atenţionare scrisă;

– reţinere din drepturile sindicale;

– suspendarea din funcţie;

(2) Propunerile de sancţionare se fac în scris de oricare membru al Biroului Permanent şi se prezintă acestuia. Primele doua sancţiuni sunt decise de Biroul Permanent, iar suspendarea, conform Statutului de către Consiliul General.

(3) Împotriva deciziei de sancţionare cu atenţionare sau reţinere din drepturile salariale se poate face contestaţie în termen de 30 de zile de la comunicare, la Consiliul General.

Art. 60

 • În cazul nerespectării atribuţiilor prevăzute în fişa postului şi a dispoziţiilor primite de la şefii ierarhici, persoanele din structura U.S.L. Metrou angajate în departamentele funcţionale ale U.S.L. Metrou, pot fi sancţionate la propunerea şefului direct (şef departament funcţional) astfel:
 • avertisment scris;
 • diminuarea drepturilor salariale;
 • încetarea raporturilor de muncă (desfacerea contractului individual de muncă, încetare colaborare).
  • Decizia este luată de Biroul Permanent şi comunicată în scris persoanei sancţionate. Aceasta poate depune contestaţie scrisă împotriva sancţiunii, în termen de 30 de zile, contestaţia urmând să se analizeze în prima şedinţă a Biroului Executiv.

 

CAPITOLUL XII

DISPOZIŢII GENERALE

Art. 61

Anexele fac parte din prezentul regulament.

Art. 62

Prezentul regulament intră în vigoare începând cu data de 21.11.2019 şi se aplică în completarea Statutului U.S.L. Metrou .