Statutul USLM

CAP. I.

DISPOZIŢII GENERALE

ART. 1.

UNITATEA-Sindicatul Liber Metrou este o organizaţie sindicală independenta, fiind denumită în continuare U.S.L.M. .

ART. 2.

U.S.L.M. reuneşte pe baza liberului consimţământ membrii de sindicat, salariaţi în cadrul Societăţii Comerciale de Transport cu Metroul Bucureşti ,,Metrorex “ S.A, constituiţi în următoarele 10 ( zece ) Organizaţii Sindicale de Ramură:

 • Mişcare-Comercial, Salvatori si Agentii Statie
 • Electro-Energetică;
 • Semnalizare Centralizare Bloc;
 • Electro-Mecanică;
 • Linii-Tunele-Administrare Stații;
 • Automatizări şi Telecomunicaţii;
 • Aparatul Central -Metrorex;
 • Exploatare T.E.M – IORMR;
 • Uzina de Raparatii Trenuri Electrice de Metrou;
 • Depourile de Revizii Trenuri Electrice de Metrou.

ART. 3.

U.S.L.M. are sediul în Bucureşti, sectorul 4, staţia de metrou Piata Unirii 1, Dispecerat, camera 21,22 și 69.

ART. 4.

U.S.L.M. îşi desfăşoară activitatea cu respectarea Constituţiei României, a legislaţiei române, precum şi a documentelor internaţionale la care România a aderat, apărând şi promovând interesele profesionale, sociale, economice şi culturale ale membrilor săi, care se obligă să respecte prezentul statut .

ART. 5.

U.S.L.M. este independent faţă de partidele şi formaţiunile politice, faţă de organele puterii şi administraţiei de stat, faţă de patronat şi de orice alte organizaţii.

ART. 6.

U.S.L.M. se constituie pe o perioadă nedeterminată, putându-se dizolva doar prin hotărârea Congresului.

 

 

 

CAP. II

SCOPUL ŞI OBIECTIVELE U.S.L.M.

ART. 7.

U.S.L.M. îşi propune următoarele scopuri:

 1. Promovarea şi susţinerea principiilor statului de drept;
 2. Urmărirea asigurării protecţiei sociale pentru membrii săi;
 3. Crearea şi promovarea unităţii de acţiune a membrilor săi prin reprezentarea, promovarea şi apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale acestora;
 4. Garantarea şi apărarea democraţiei sindicale, a libertăţii de opinie şi de acţiune sindicală;
 5. Participarea la mişcarea sindicală naţională şi internaţională;
 6. Stabilirea şi dezvoltarea relaţiilor cu organizaţii sindicale naţionale şi internaţionale;
 7. Promovarea şi îmbunătăţirea educaţiei sindicale;

ART. 8.

U.S.L.M. urmăreşte realizarea următoarelor obiective:

 1. Promovarea şi susţinerea efectivă la toate nivelele a tuturor iniţiativelor şi acţiunilor membrilor săi care nu contravin prezentului statut şi legislaţiei române în vigoare;
 2. Asigurarea întregului sprijin solicitat de membrii săi în domeniul juridic, economic, social, cultural – sportiv, educaţional, etc. … ;
 3. Organizarea şi susţinerea unor acţiuni cu caracter economic, social, profesional, cultural şi sportiv în folosul membrilor săi;
 4. Supravegherea modului în care patronatul respectă normele legale referitoare la încheierea, executarea, modificarea şi încetarea contractelor colective şi individuale de muncă, normarea şi salarizarea muncii, asigurările şi protecţia socială, etc. … .

ART. 9.

Pentru realizarea scopurilor şi obiectivelor propuse, U.S.L.M. va acţiona prin următoarele mijloace specifice:

 1. Iniţierea de proiecte de acte normative referitoare la activitatea sindicală, drepturile şi interesele legitime economice, sociale, profesionale, cultural, etc. … ale membrilor săi;
 2. Iniţierea de întruniri, dialoguri, negocieri sau concilieri, după caz, cu toate structurile şi organismele ce ar putea interveni în procesul realizării obiectivelor propuse;
 3. Recurgerea la toate formele de protest, inclusiv la grevă, în cazul lezării drepturilor şi intereselor legitime ale sale sau ale membrilor săi;
 4. Interpelarea organelor puterii şi administraţiei de stat cu privire la activitatea acestora în ceea ce priveşte drepturile şi interesele legitime ale membrilor de sindicat;
 5. Informarea permanentă, atât a membrilor săi, a organizaţiilor sindicale naţionale şi internaţionale cu care U.S.L.M. întreţine relaţii, asupra activităţii depuse şi a rezultatelor acesteia, solicitând sprijinul acestor organizaţii pentru creşterea eficienţei activităţii sindicatului;
 6. Informarea opiniei publice prin toate mijloacele de comunicare mass-media asupra activităţii desfăşurate şi a rezultatelor obţinute.

 

CAP. III.

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

 

ART. 10.

Structura organizatorică a U.S.L.M., cuprinde:

 1. Congresul;
 2. Consiliul General;
 3. Biroul Executiv;
 4. Biroul Permanent;
 5. Comisia de Cenzori;
 6. Comitetele de Acţiune Sindicală;
 7. Organizaţiile Sindicale de Ramură;
 8. Departamentele funcţionale;
 9. Organizaţia de femei;
 10. Organizaţia de tineret;
 11. Membrii de sindicat;

Organizarea şi funcţionarea compartimentelor structurii organizatorice a U.S.L.M., se stabilesc prin Regulamentul de Organizare şi Funcţionare (R.O.F.).

 

 

CAP. IV.

ORGANELE DE CONDUCERE

ART. 11.

Organele de conducere ale U.S.L.M. sunt:

 1. Congresul;
 2. Consiliul General;
 3. Biroul Executiv;
 4. Biroul Permanent;

Organizarea şi funcţionarea organelor de conducere alese de U.S.L.M. se stabilesc prin Regulamentul de Organizare şi Funcţionare ( R.O.F).

 

 

ART. 12.

Congresul este organul deliberativ suprem de conducere a U.S.L.M. El este alcătuit din reprezentanţii desemnaţi ai organizaţiilor de secţie (ramură).  Fiecare organizaţie de secţie  desemnează un număr egal de reprezentanţi aleşi, respectiv 15 delegaţi număr care include  si membrii Biroului Executiv care au condus activitatea sindicală în ultimii  patru ani precum și pe cei 10 membrii ai Birourilor Permanente ale Organizațiilor de Femei și Tineret constituite la nivelul USLM.

            Organizațiile sindicale de Ramură care au în componență salariați-membrii de sindicat din cadrul mai multor subunităti, vor desemna un delegat în plus față de norma stabilită.

Congresul se întruneşte o dată la 4 ani în şedinţă ordinara şi ori de câte ori este nevoie în şedinţă extraordinară.

Convocarea Congresului în şedinţă extraordinară poate fi făcută la propunerea majorităţii simple a membrilor Biroului Executiv şi cu aprobarea Consiliului General.

Congresul este statutar întrunit în prezenţa a cel putin 2/3 din numărul  delegaților desemnaţi de organizaţiile sindicale de ramură componente ale U.S.L.M.

Congresul adoptă rezoluţii şi ia hotărâri prin vot deschis cu majoritatea simplă din numărul  delegaților prezenţi.

Lucrările Congresului sunt organizate de Biroul Executiv şi sunt conduse de Biroul Permanent.

 

ART. 13.

Congresul are următoarele atribuţii şi competenţe:

 1. Adoptă ordinea de zi şi regulile de procedură pentru desfăşurarea lucrărilor Congresului;
 2. Stabileşte strategia generală a sindicatului;
 3. Aprobă şi modifică statutul şi regulamentul de organizare şi funcţionare al U.S.L.M., cu excepţia corecţiilor privitoare la cotizaţia de sindicat care cade în sarcina Consiliului General;
 4. Adoptă sau respinge raportul comisiei de cenzori, alege membrii  comisiei de cenzori şi aprobă proiectul de B.V.C. pe următorii patru ani;
 5. Validează membrii Consiliului General şi ai Biroului Executiv;
 6. Validează afilierea/retragerea U.S.L.M. la/din organizaţiile de tip federativ;
 7. În caz de reorganizare prin divizare/comasare sau dizolvare, hotărăşte soarta patrimoniului U.S.L.M.;
 8. Alege membrii Biroului Permanent dintre delegaţii la Congres in baza propunerilor scrise înaintate de Comitetele de Acţiune Sindicală alese in cadrul fiecărei Organizaţii Sindicale de ramură in parte sau in baza candidaturilor depuse in nume propriu de oricare dintre delegatii desemnati sa participe la lucrarile Congresului.

 

ART. 14.

Consiliul General este organul de conducere cu caracter deliberativ şi deciziţional care conduce şi coordonează întrega activitate a U.S.L.M. în perioada dintre două Congrese, hotărând măsurile necesare punerii în aplicare a rezoluţiilor şi hotărârilor adoptate de Congres.

Consiliul General este format din câte 5 membri aleşi de către fiecare organizaţie sindicală de ramură, la care se adauga si cei doi președinti ai organizațiilor de femei si tineret.

Organizatiile sindicale de Ramura care au in componentă  salariați-membrii de sindicat din cadrul mai multor subunități vor desemna un membru în plus în Consiliu General fața de norma stabilită.

 

 

 

 

ART. 15.

Consiliul General se întruneşte în şedinţe ordinare trimestriale sau ori de câte ori este nevoie în şedinţe extraordinare.

Convocarea Consiliului General în şedinţa extraordinară se face prin hotărârea Biroului Executiv sau la solicitarea uneia dintre organizaţiile de secţie (ramură) membre.

Consiliului General este statutar constituit în prezenţa a 2/3 din numărul membrilor săi şi adoptă hotărâri cu votul a cel puţin 1 / 2 +1 din numărul membrilor prezenţi.

 

ART. 16.

Consiliul General are următoarele atribuţii:

 1. Adoptă ordinea de zi şi regulile de procedură privind desfăşurarea lucrărilor Consiliului General;
 2. Pune în aplicare rezoluţiile şi hotărârile Congresului, orientează şi adaptează întreaga activitate şi strategia pe termen scurt a U.S.L.M. în perioada dintre două Congrese.
 3. În prima şedinţă din an, aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul respectiv şi execuţia bugetară pe anul precedent pe baza raportului comisiei de cenzori;
 4. Face corecţii la cuantumul cotizaţiei sindicale;
 5. Analizează şi hotărăşte activitatea Biroului Executiv;
 6. Hotărăşte, sub condiţia validării la primul Congres, afilierea U.S.L.M. la organizaţii federale naţionale şi internaţionale;
 7. Validează sancţiunile prevăzute în statut sau în Regulamentul de Organizare şi Funcţionare, la propunerea Biroului Executiv;
 8. Hotărăşte asupra contestaţiilor la deciziile de sancţionare emise de Biroul Executiv;
 9. Convoacă Congresul;
 10. Organizează şi coordonează toate formele de luptă sindicală şi hotărăşte oportunitatea declanşării grevei;
 11. Aprobă şi modifică Regulamentul de Organizare şi Funcţionare;
 12. Hotărăşte asupra eventualelor modificări ale componenţei comisiei de cenzori în perioada dintre două congrese.;
 13. Alege preşedintele, secretarul general interimar sau vicepreşedinţii în locul celor care sunt în imposibilitatea de a-şi îndeplini mandatul, sub condiţia ca interimatul să dureze numai până la primul Congres;
 14. Numeşte comisia de negociere a contractului colectiv de muncă;
 15. Analizează şi hotărăşte integrarea altor organizaţii sindicale de secţie (ramură);
 16. Emite hotărâri.

ART. 17.

În cazuri excepţionale, Consiliul General poate convoca Congresul pentru demiterea din funcţie a preşedintelui, a secretarului general şi a oricăruia dintre vicepreşedinţi.

ART. 18.

Biroul Executiv este organul decizional şi executiv al U.S.L.M. care asigură conducerea şi coordonarea operativă şi permanentă a întregii activităţi a sindicatului.

Biroul Executiv este format din liderii tuturor organizaţiilor de secţie (ramură) membre şi are următoarea structură: Preşedinte, Secretar -General,  3 Vicepreşedinţi,  5 ( cinci) membri plini- liderii  organizatiilor sindicale de ramură care nu sunt reprezentate în Biroul Permanent  şi 5( cinci) membri supleanţi ( înlocuitorii de drept ai liderilor organizaţiilor sindicale de ramură care au fost  aleşi ca membrii ai Biroului Permanent), precum și cei 2 Președinti ai Organizatiilor de Femei și Tineret  .

 

ART. 19.

Biroul Executiv se întruneşte în şedinţă de lucru săptămânal  sau ori de câte ori este nevoie şi este statutar întrunit în prezenţa a cel putin 2/3 din numărul membrilor săi.

Biroul Executiv adoptă decizii cu votul a cel putin jumătate plus unu din numărul celor prezenţi.

În situaţii bine întemeiate liderii pot da delegaţie înlocuitorului de drept pentru participare cu drept de vot la sedinţa Biroului Executiv.

 

ART. 20.

Biroul Executiv are următoarele atribuţii:

 1. Îndeplineşte rezoluţiile Congresului şi hotărârile Consiliului General, elaborând planurile concrete de acţiune;
 2. Urmăreşte respectarea C.C.M. de către administratia SC Metrorex SA;
 3. Armonizează, promovează şi apără interesele specifice organizaţiilor de secţie (ramură) membre;
 4. Analizează şi propune Consiliului General excluderea membrilor de sindicat care încalcă prezentul statut;
 5. Propune Consiliului General afilierea la organizaţii sindicale de tip federativ naţionale şi internationale;
 6. Convoacă Consiliul General şi comisia de cenzori și face propuneri pentru ordinea de zi a Consiliului General;
 7. Prezintă raportul său de activitate Congresului şi trimestrial Consiliului General;
 8. Întocmeşte Regulamentul de Organizare şi Funcţionare şi-l supune spre aprobare sau modificare Consiliului General, activitatea desfăşurându-se în conformitate cu acesta;
 9. Pentru rezolvarea anumitor probleme decide formarea unor comisii de lucru cărora le fixează sarcinile;
 10. Asigură circulaţia informaţiei în cadrul U.S.L.M.;
 11. Asigură administrarea şi gestionarea patrimoniului U.S.L.M.;
 12. Asigură încheierea contractelor individuale de muncă şi a contractelor de colaborare cu personalul salarizat;
 13. Emite decizii.

ART.21

Membrii plini şi membrii supleanţi ai Biroului Executiv au următoarele atribuţii :

 1. Asigură circulaţia informaţiei în cadrul organizaţiilor sindicale de ramură pe care le reprezintă;
 2. Urmăresc respectarea C.C.M. de către conducerile subunitatilor din care fac parte;
 3. Reprezintă organizaţiile sindicale de ramură din care provin în problemele generale în relaţiile cu conducerile administrative ale subunităţilor si administratia Metrorex.
 4. Raspund de activitatea socială şi cultural-sportivă la nivelul organizaţiilor sindicale din care provin.

  ART.22

Biroul Permanent este organul decizional şi executiv al U.S.L.M., care asigură conducerea şi coordonarea operativă şi permanentă a întregii activităţi a U.S.L.M. .

Biroul Permanent este alcătuit din: preşedinte, secretar-general, vicepreşedinte economic, vicepreşedinte educaţional și social  si vicepresedinte organizare internă.

Membrii Biroului Permanent sunt aleşi de Congres pentru o perioadă de 4 ani dintre delegatii desemnati de organizaţiile sindicale de ramură membre ale U.S.L. Metrou. Alegerea se face prin vot secret, pentru fiecare din cele 5 funcţii eligibile.

Pentru fiecare funcţie este declarat câştigător candidatul pentru care au votat cel putin majoritatea simplă din numărul delegaţiilor cu drept de vot. În cazul în care nu se ocupă toate funcţiile eligibile, se va organiza un nou tur de scrutin doar pentru cele rămase neocupate.

 

  ART.23

Biroul Permanent, prin membrii săi, îşi desfăşoară activitatea în mod nemijlocit şi permanent la sediul U.S.L.M., realizând conducerea operativă continuă a U.S.L.M. prin aducerea la îndeplinire a deciziilor Biroului Executiv.

Coordonează activitatea Departamentelor Funcţionale, a Organizaţiilor de Femei şi Tineret si a comisiilor de lucru formate prin decizia Biroului Executiv.

Asigură circulaţia informaţiei în cadrul U.S.L.M. prin intermediul Departamentelor Funcţionale şi a structurilor subordonate acestora (Secretariat, Biroul de Presă, etc. …).

Asigură administrarea şi gestionarea patrimoniului U.S.L.M .

Promovează imaginea publică a U.S.L.M. în relaţiile din exteriorul sindicatului (intersindicale, cu organele şi organizaţiile statului de drept şi ale societăţii civile).

Emite decizii.

 

 ART.24

Membrii Biroului Permanent au următoarele atribuţii principale:

Presedintele USLM conduce şi coordonează activitatea curentă şi indeplineşte funcţia de reprezentant al sindicatului:

 1. Urmăreşte şi impune respectarea statutului, a rezoluţiilor şi hotărârilor Congresului şi a hotărârilor Consiliului General;
 2. Reprezintă U.S.L.M. în problemele generale în relaţiile din afara organizaţiei sindicale;
 3. Angajează U.S.L.M. în raporturile cu persoane fizice şi juridice, române sau străine;
 4. Prezidează lucrările Congresului, Consiliului General, Biroului Executiv şi Biroului Permanent;
 5. Presedintele are dreptul la consilieri proprii, persoane din afara sindicatului de care poate dispune în mod liber în exercitarea atribuțiilor sale.
 • Consilierii asigură apărarea drepturilor și intereselor legitime ale USLM, în conformitate cu Statutul USLM și cu legile țării.
 • Relația profesională dintre consilierul propriu și beneficiarul serviciilor sale, Președintele USLM se bazează pe onestitate, probitate, corectitudine și confidențialitate.
 • În activitatea sa, consilierii asigură:
 • Consultanța, asistența și reprezentarea USLM ori a Președintelui USLM în favoarea căruia își exercită profesia, apară drepturile și interesele legitime ale organizației în raporturile cu autoritățile publice cu instituțiile de orice natură, precum și cu orice persoană juridică sau fizică română.
 1. Președintele USLM are în subordine directă departamentele:

– imagine şi relaţii publice

– analiză şi strategie sindicală

– relaţii politice şi relaţii sindicale interne şi internaţionale.

 

ART.25

Secretarul general:

 1. Asigură circulaţia informaţiei în cadrul U.S.L.M.;
 2. Asigură aplicarea şi respectarea statutului U.S.L.M. şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare;
 3. Răspunde de administrarea şi gestionarea patrimoniului U.S.L.M.;
 4. Îndeplineşte funcţia de trezorier;
 5. Reprezintă U.S.L.M. în contractele individuale de muncă şi contractele de colaborare;
 6. Suplineşte preşedintele în lipsa acestuia
 7. Are în subordine directă departamentele:
 • relaţii cu patronatul, negocierea şi executarea contractelor colective de muncă;
 • conflicte de munca .
 • administrativ si informatica.

   ART.26

Vicepreşedintele Economic are în subordine directă departamentele:

 • Economic şi relaţii cu societăţile comerciale;
 • Juridic, litigii de muncă şi legislaţie sindicală;

 

ART.25

Vicepreşedintele Educaţional și Social are în subordine directă departamentele:

 • Educaţie,
 • Conditii de muncă, protecţia muncii şi igiena muncii;
 • Cultural, artistic si sportiv.
 • Social, condiţii de viata şi ajutor sindical

 

ART.26

 

Vicepresedintele Organizare Internă, are în subordine directă departamentele:

 

 • Organizare internă,
 • Turism și sport de masă.
 • Relații cu organizațiile de femei și tineret constituite la nivelul USLM.

 

ART. 27.

Comitetele de acţiune  sindicală au rolul de a transmite informaţia către membrii de sindicat şi de a-i mobiliza în realizarea hotărârilor şi deciziilor organelor de conducere ale sindicatului.

Ele sunt formate din delegaţii la Congres ai fiecărei organizaţii sindicale de ramură si se vor întruni la convocarea liderului organizaţiei de ramură în termen de o săptămână de la sedinţele Consiliului General sau ori de câte ori este nevoie.

 

 

 

ART. 28.

Comisia de cenzori este organul de control al U.S.L.M. . Este formată din 3 persoane, membrii de sindicat numiţi cenzori, care sunt aleşi pe o perioadă de patru ani. Preşedintele Comisiei de Cenzori va avea în mod obligatoriu pregătire de specialitate.

Comisia de cenzori se întruneşte semestrial sau ori de câte ori este nevoie, la convocarea Biroului Permanent sau la sesizarea scrisă a oricărei organizaţii sindicale de ramură şi prezintă rapoarte.

 

ART. 29.

Comisia de cenzori urmăreşte modul în care s-a desfăşurat activitatea financiară, economică, exerciţiul bugetar şi prezintă raportul sau Congresului, o data la 4 ani şi ori de câte ori este convocată de Consiliul General.

CAP. V.

CALITATEA DE MEMBRU

Art. 30.

Poate dobândi calitatea de membru al  U.S.L.M. orice salariat al Societăţii Comerciale de Transport cu Metroul Bucureşti ,,Metrorex” S.A.

Calitatea de membru poate fi redobândită – fără drepturile sindicale timp de 6 luni de la data reînscrierii – numai o singură dată.

 

ART. 31.

Pierderea calităţii de membru al U.S.L.M. poate avea loc în următoarele cazuri:

 1. La cererea sindicalistului;
 2. De drept prin neplata cotizaţiei timp de 3 luni consecutive;
 3. Cu titlu de sancţiune pentru nerespectarea prevederilor prezentului statut sau ale Regulamentului de Organizare şi Funcţionare.

ART. 32.

Pierderea calităţii de membru nu duce la restituirea cotizaţiei plătite până în luna în care a intervenit pierderea calităţii şi nici a cotei parte din patrimoniu.

 

 

 

 

ART. 33.

Calitatea de membru de onoare al U.S.L.M. este acordată de Consiliul General cu aprobarea Congresului, în semn de distincţie, unor persoane marcante din viaţa publică şi din mişcarea sindicală, din ţară şi străinatate, care au contribuit şi contribuie la sprijinirea U.S.L. Metrou.

Membrii de onoare ai U.S.L.M. pot participa în calitate de invitaţi la lucrările Congresului.

 

 

 

CAP. VI.

DREPTURI ŞI ÎNDATORIRI

ART. 34.

Drepturile U.S.L.M. sunt:

 1. De a-şi elabora propriul statut şi Regulament de Organizare şi Funcţionare;
 2. De a-şi alege liber reprezentanţii;
 3. De a-şi organiza activitatea şi gestiunea;
 4. De a-şi formula programe proprii de acţiune;
 5. De a beneficia de protecţia legii contra oricărei forme de discriminare, condiţionare, constrangere sau limitare a exercitării funcţiilor;
 6. De a dobândi în condiţiile legii, orice fel de bunuri mobile şi imobile necesare realizării scopurilor prevăzute în statut;
 7. De a constitui şi administra în condiţiile prevăzute de lege:
 • Editarea de publicaţii propii;
 • Unităţi economic-sociale;
 • Unităţi comerciale;
 • Bancă propie pentru operaţiuni financiare în lei sau în valută,
 • A.R.;
 • Fond privat de pensionare;
 1. De a obţine credite în condiţiile prevăzute de lege, pentru realizarea activităţilor de la pct. 7;
 2. De a folosi mijloacele specifice de acţiune sindicală: negociere, proceduri de mediere sau conciliere a litigiilor de muncă, petiţia, protestul, mitingul şi greva în conditiile legii;
 3. De a fi consultată la toate nivelele la elaborarea proiectelor de acte normative care privesc rapoartele de muncă, protecţia socială, dreptul de asociere şi activitatea sindicală;
 4. De a apăra, în faţa organelor de justitie şi a altor organe de stat şi obşteşti prin apărători proprii sau aleşi, drepturile membrilor săi care decurg din legislaţia muncii şi C.C.M. ;
 5. De a primi informaţiile necesare privind constituirea şi folosirea fondurilor destinate protecţiei muncii şi activitătilor sociale, asigurărilor şi protecţiei sociale la toate nivelurile;
 6. De a stabili prin reglementări proprii nivelul şi modul de indemnizare;
 7. De afiliere la organizaţiile federative pe plan naţional şi internaţional.

 

ART. 35.

Îndatoririle U.S.L.M. sunt:

 1. Apărarea şi promovarea drepturilor şi intereselor profesionale, economice, sociale, cultural şi sportive ale membrilor săi:
 2. Negocierea C.C.M. la nivel de unitate, grup de unitati şi ramură;
 3. De a nu alege în structură organizatorică a U.S.L.M. persoane fără capacitate deplină de exercitiu;
 4. De a ţine evidenţa strictă a numărului de membri, a încasărilor şi cheltuielilor de orice fel;
 5. De a informa organizaţiile sindicale de ramură asupra activităţii sindicatului, în conformitate cu Regulamentul de Organizare şi Funcţionare;
 6. De a folosi bunuri mobile şi imobile ale U.S.L.M. doar potrivit intereselor membrilor săi şi a nu dispune cu privire la împărţirea acestora decat în caz de dizolvare şi numai în conformitate cu hotărârea luată de Congres;
 7. De a aduce la cunoştinţă instanţei judecătoreşti orice modificare ulterioară statutului precum şi orice schimbare în compunerea sa sau a organelor de conducere.

ART. 36.

Drepturile membrilor U.S.L.M. sunt:

 1. Dreptul de a alege şi de a fi ales în organele de conducere ale sindicatului;
 2. Dreptul de a solicita sprijinul efectiv al U.S.L.M. pentru orice iniţiativă sau acţiuni ale lor în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu prezentul statut;
 3. Dreptul de a solicita prezența membrilor Biroului Executiv la toate acţiunile la care se consideră necesară participarea acestora;
 4. Dreptul de a își exprima liber opiniile în toate forurile U.S.L.M.;
 5. Dreptul de a formula propuneri şi critici cu privire la activitatea desfăşurată şi la rezultatele obţinute de U.S.L.M. în toate forurile U.S.L.M.;
 6. Dreptul de a supravegha toate acțiunile USLM .;
 7. Dreptul de a se retrage liber din U.S.L.M.;
 8. Dreptul de a fi informat asupra activităţii sindicale;
 9. Dreptul de a fi apărat de abuzuri administrative în cazul cercetărilor şi anchetelor efectuate de administraţie;
 10. Dreptul de a se folosi de toate mijloacele specifice activitățiisindicale consemnate în art. 27 din Legea Dialogului Social, respectiv: negociere, proceduri de soluționare a litigiilor prin conciliere, mediere, arbitraj, petiție, pichet de protest, marș, miting, memonstrație sau grevă;
 11. Dreptul de a fi sprijinit pentru dobândirea şi menţinerea într-un loc de muncă conform pregătirii profesionale şi a studiilor absolvite;
 12. Dreptul de a beneficia de ajutoare sociale sindicale, altele decat cele prevăzute în lege.

ART. 37.

Îndatoririle membrilor U.S.L.M. :

 1. Respectarea Statutului şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al U.S.L.M.;
 2. Plata cotizaţiei lunare la termenele stabilite;
 3. Participarea efectivă la toate acţiunile şi susţinerea efectivă a tuturor initiativelor U.S.L.M. la care sindicatul le-a solicitat sprijinul;
 4. Îndeplinirea tuturor responsabilităţilor stabilite de către Biroul Executiv, Consiliul General şi Congres;
 5. Susţinerea şi promovarea intereselor şi acţiunilor U.S.L.M. în aceleaşi condiţii şi modalităţi ca şi propriile interese;
 6. Abţinerea de la orice manifestări potrivnice hotărârilor U.S.L.M susținute de majoritatea membrilor U.S.L.M chiar dacă personal nu sunt de accord cu acestea.
 7. Abținerea de la emiterea unor declarații jignitoare la adresa altor colegi sindicaliști din cadrul altor organizații sindicale de ramură sau din cadrul propriei organizații, precum și obligația de a avea un comportament civilizat atât în relațiile de muncă cât și în relațiile sindicale.

 

 

 

 

 

CAP. VII.

   SANCŢIUNI

 

ART. 38.

Pentru nerespectarea îndatoririlor U.S.L.M., membrilor de sindicat li se pot aplica următoarele sancţiuni:

 1. Avertisment scris;
 2. Suspendare din drepturi până la următoarea şedinţă a Consiliului General;
 3. Excluderea .

ART. 39.

Organul competent să aplice sancţiunile prevăzute la art. 38, este Biroul Executiv întrunit în şedinţă statutară, cu votul a 3/4 din numărul membrilor săi prezenţi.

ART. 40.

Biroul Permanent va transmite hotărârea de sancţionare persoanei in cauza.

Persoana sancţionată poate face contestaţie în termen de 30 de zile de la comunicare către Consiliul General.          Dacă Consiliul General întrunit în prima sa şedinţă menţine hotărârea de sancţionare, aceasta rămâne definitivă.

 

Art. 41.

La propunerea Biroului Executiv, Consiliul General întrunit în şedinţă  statutara poate lua – cu votul a 3/4 din numărul celor prezenţi – hotărârea suspendării din structurile U.S.L.M. a oricarui lider care nu respecta Statutul si Regulamentul de Organizare si Functionare sau care desfăşoară acţiuni sau manifestă atitudini dovedite ostile intereselor sau imaginii U.S.L.M. .

U.S.L.M. va solicita organizaţiei sindicale de ramură, din care face parte liderul suspendat desemnarea unui alt reprezentant în locul acestuia în aceeaşi funcţie din structura U.S.L.M. Înlocuirea se va face de drept până cel târziu la următoarea şedinţă a Consiliului General.

Atribuţiile liderului suspendat vor fi preluate de înlocuitorul de drept până cel tarziu la următoarea şedinţă a Consiliului General.

 

CAP. VIII.

PATRIMONIUL

ART. 42.

Patrimoniul U.S.L.M. este alcătuit din bunurile mobile, bunuri imobile şi mijloace băneşti.

Sursele patrimoniului sunt:

 1. Cotizaţia lunară de 1 % din salariul tarifar;
 2. Venituri realizate din activităţi proprii;
 3. Donaţii sau alte surse.

ART. 43.

Patrimoniul U.S.L.M este indivizibil şi netransmisibil.

În cazul încetării activitătii U.S.L.M. sau în caz de divizare, comasare sau dizolvare, soarta patrimoniului va fi decisă într-o şedinţă extraordinară a Congresului, special convocată în acest scop.

Bunurile date în folosinţă de către stat vor reveni acestuia.

 

CAP. IX.

DISPOZIŢII GENERALE

ART. 44.

U.S.L.M. are personalitatea juridica, cont în bancă şi stampilă proprie. U.S.L.M. are însemne proprii: drapel, insignă, siglă, legitimaţii, publicaţie, imn etc. … .

U.S.L.M. poate înfiinţa şi folosi orice mijloace mass-media (dacă este cazul).

 

ART. 45.

U.S.L.M. înfiinţează şi administrează în interesul membrilor,  în conformitate cu legislaţia din domeniu, unităţi proprii de învăţământ, cultură, sport, unităţi economice-sociale sau unități comerciale.

 

ART. 46.

Persoanele alese sau desemnate în Consiliul General al U.S.L.M. au garantat locul de muncă avut înaintea dobândirii funcţiei în conducerea sindicală şi beneficiază de întrega protecţie acordată liderilor sindicali prin legislaţia română în vigoare.

Fara a fi considerată sancțiune în cazul în care unul dintre lideri este numit într-o funcție de conducere administrative din cadrul Societății ( drector general, director), acesta va fi suspendat din structurile USLM pe perioada îndeplinirii mandatului administrativ, aplicanduse-se aceleași prevederi de mai sus.

ART. 47.

În conformitate cu prevederile Convenţiei nr. 87/1948 a O.I.M. U.S.L.M. nu poate fi divizată sau suspendată pe cale administrativă.

ART. 48.

Prezentul statut se completează cu prevederile Regulamentului de Organizare şi Funcţionare şi ale legislaţiei române în vigoare.